شناسنامه نشریه
 • عنوان: پرستاری نوین
 • تاریخ انتشار: زمستان 95
 • شماره: 1
 • مدیر مسئول: زهره قزلسفلی
 • صاحب امتیاز: انجمن علمی-دانشجویی پرستاری
 • بها: رایگان
 • دریافت نشریه
فهرست مطالب نشریه
 • مقاله-بررسی همبستگی بین تیپ شخصیتی D با متابعت از رژیم غذایی
 • مقاله-دسترسی به عروق محیطی به کمک اولتراسوند
 • مقاله-آموزش نوین در پرستاری،چالش ها و راهکارها
 • مقاله-فلسفه طبیعت گرایی در تعلیم و تربیت
 • مقاله-مطالعه ترکیبی


 

تعداد بازدید: 512

تاریخ درج: 1396/8/22


جدیدترین نشریات

Didactra
Didactra (شماره 3)
سیاست
سیاست (شماره 11)
Didactra
Didactra (شماره 2)
Didactra
Didactra (شماره 1)
modares educational
modares educational (شماره 2)
modares educational
modares educational (شماره 1)