شناسنامه نشریه
  • عنوان: Didactra
  • تاریخ انتشار: 1396
  • شماره: 3
  • مدیر مسئول: فاطمه خموش
  • صاحب امتیاز: انجمن علمی-دانشجویی زبان فرانسه
  • بها: رایگان
  • دریافت نشریه
فهرست مطالب نشریه


 

تعداد بازدید: 1020

تاریخ درج: 1396/12/13


جدیدترین نشریات

Didactra
Didactra (شماره 3)
سیاست
سیاست (شماره 11)
Didactra
Didactra (شماره 2)
Didactra
Didactra (شماره 1)
modares educational
modares educational (شماره 2)
modares educational
modares educational (شماره 1)