شناسنامه نشریه
 • عنوان: گستره
 • تاریخ انتشار: زمستان 95
 • شماره: 2
 • مدیر مسئول: علی بهشتیان
 • صاحب امتیاز: انجمن علمی-دانشجویی جغرافیای سیاسی
 • بها: رایگان
 • دریافت نشریه
فهرست مطالب نشریه
 • گزارش-گزارش سخنرانی سفیر ترکیه در دانشگاه
 • مقاله-نیاز استراتژیک آمریکا به ترامپ و تحولات اساسی
 • مقاله-هیدروپلتیک کشمرهای جنوب غرب آسیا
 • مقاله-دوره های ژئوپلتیکی از دیدگاه سائول برنارد کوهن
 • مقاله-آینده سوریه و بشار اسد
 • مقاله-بررسی جایگاه جمعیت در ثبات و امنیت حوزه ژئوپلتیکی خلیج فارس
 • مقاله-ویژگی ها و اختصاصات نام های جغرافیایی در شاهنامه فردوسی
 • مقاله-بررسی وظایف دولت محلی در ایران
 • مقاله-تحلیل جایگاه و روند شاخص صلح جهانی ایران و همسایگان


 

تعداد بازدید: 506

تاریخ درج: 1396/8/22


جدیدترین نشریات

Didactra
Didactra (شماره 3)
سیاست
سیاست (شماره 11)
Didactra
Didactra (شماره 2)
Didactra
Didactra (شماره 1)
modares educational
modares educational (شماره 2)
modares educational
modares educational (شماره 1)