اهداف و برنامه‌ها


 

معاونت فرهنگی و اجتماعی بر اساس «آيين نامه جامع مديريت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین «سند راهبردی فرهنگی – اجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری» دستيابی به اهداف مشروحه ذيل را بر عهده دارد:

 • گسترش و تعمیق شناخت دانشگاهیان از الگوهای دینی
 • گسترش و تقویت خود اتکایی و خودباوری ملی
 • گسترش و تقویت اخلاق اسلامی
 • رشد خود آگاهی و مهارت‌های زندگی
 • گسترش روحیه تفکر و بصیرت
 • ارتقای فرهنگ مسئولیت پذیری و کارجمعی
 • ارتقای روحیه قناعت و ساده زیستی
 • تقویت سبک زندگی اسلامی – ایرانی
 • بسترسازی و تقویت ساختارهای حمایتی برای رشد فرهنگ متعهد
 • تقویت فضای نشاط و طراوت و امید به آینده در دانشگاه
 • ایجاد فضای نقد و تضارب آرا در بین دانشگاهیان
 • آشنا ساختن دانشگاهیان با میراث فرهنگی و مفاخر ایران زمین
 • شناسایی معضلات فرهنگی و اجتماعی و بررسی نیازهای فكری و عقیدتی در دانشگاه