شوراها و کمیته‌ها


 
  • شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
  • کارگروه حمایت و نظارت بر انجمن های علمی – دانشجویی
  • کارگروه ناظر بر نشریات
  • شورای نظارت بر کانون های فرهنگی
  • شورای سیاستگذاری خوابگاه های دانشجویی