شرح وظایف


 

الف- وظایف عمومی:

 • ابلاغ مصوبات، مقررات و آیین نامه‌های ابلاغی از سوی رئیس موسسه به واحدهای ذی‌ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن
 • تدوین آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و دستورجلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب
 • ارائه گزارش‌های توجیهی لازم به ريیس دانشگاه در خصوص وظايف فرهنگی و اجتماعی واحدهای دانشگاهی
 • نظارت بر واحدهای وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجراي وظايف آنها
 • برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیت‌ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذیربط مطابق با اولویت‌های دانشگاه
 • همکاری با سایر معاونت‌ها جهت حسن اجرای برنامه‌های دانشگاه
 • انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه

ب - وظایف اختصاصی:

 • راهبری و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در سطوح استادان، دانشجویان و کارکنان، مطابق با مصوبات،مقررات و آیین نامه های مربوطه و با ھمکاری و ھماھنگی سایر نهادهای ذیربط
 • تطبیق و اجرای سیاست های راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستادهای تعمیق و گسترش فرهنگ و مبانی اسلام در دستگاهها در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی
 • رصد وضعیت کلی فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و سیاسی دانشگاه و ھمچنین انجام مطالعات و پژوهش های لازم با ھمکاری معاونت پژوهشی دانشگاه به منظور سیاستگذاری و برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی جهت گسترش و تعمیق ارزش های اسلامی - ایرانی - انقلابی در ھمه سطوح دانشگاه و ارائه گزارش به شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
 • ایجاد ارتباط و ھمکاری هر چه بیشتر با مراکز، موسسه ها و نهادهای فکری، فرهنگی و انقلابی
 • برنامه ریزی به منظور توسعه آموزشھای فرهنگی، سیاسی و اخلاقی از طریق برگزاری کلاسھای آموزشی و سمینارها ومجامع فکری ، فرهنگی و سیاسی دانشگاهی با استفاده بهینه از توان موجود نهادهای اسلامی و انقلابی و نظارت بر آنها ؛
 • فراھم آوردن زمینه ترغیب عناصر دانشگاه به منظور حضور در صحنه‌های مختلف علمی، سیاسی و فرهنگی جامعه
 • اهتمام به ترویج فرهنگ گفت‌وگو، نقد روشمند، آزاد اندیشی و گسترش زمینه ارتباط دانشگاهیان با صاحب نظران علمی، فرهنگی و سیاسی
 • مدیریت محتوایی شورای فرهنگی و اجتماعی از طریق تسهیل در فرآیند تصویب طرح ها، پیشنهاد برنامه‌ھای لازم و پیگیری وظایف محوله
 • پیگیری ابلاغ مصوبات، مقررات و آیین نامه ها و اطلاع رسانی به واحدهای مرتبط در داخل یا خارج دانشگاه، با هدف ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای آنها و ارائه گزارش ارزیابی به شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه