دبيرخانه كميسيون بهره‌وری و تحول اداری


 

bulletدبيرخانه كميسيون بهره وري و تحول اداری

وقتی که سازمان با مدیریت مشارکتی از روش هائی مثل تعالی سازمانی جهت دخالت دادن کارکنان در حل مسائل استفاده کند یقیناً مشارکت کارکنان عمیق تر می گردد. زمانی که فرصت هایی در اختیار کارکنان قرار داده شود تا توانائی های خود را به بوته آزمایش بگذارند، سطح رضایت آنها ارتقاء پیدا کرده و بر میزان اثر بخشی تکنولوژی می افزاید.
بهره ور ساختن کارکنان، بخصوص کارکنان علمی مستلزم تغییر در اساس نحوه تلقی و نگرش آنهاست، این تغییر طرز تلقی، نه فقط خاص کارکنان است بلکه مستلزم دگرگونی نحوه تلقی کل سازمان است. باید دید که مسایل و مشکلات اساسی در کجاها قرار دارند، در کجا می توان انتظار مقاومت داشت، و یا برای دستیابی به نتایج موردنظر، انجام چه تغییراتی در کار و وظیفه، در ساختار سازمانی، در معیارهای اندازه گیری و در طرز تلقی‌ها الزامی خواهد بود
بهره وری کارکنان علمی بزرگترین چالش مدیریت امروز است، در عین حالی که رمز و ضرورت بقاء سازمانهای امروزیست و مدیریت این سازمانها به هیچ طریق دیگری نمی توانند به حفظ کیان سازمان خود امیدوار باشند
امروزه دانایی به جای پول حکمرانی می کند، و این کارگران و کارکنان هستند که می توانند صاحب دانش و معلومات باشند. کارکنان علمی را نه می توان خرید و نه می توان فروخت و نه می توان به تملک درآورد، ا گر چه دارایی سازمانند ولی ارزش بازاری ندارند. آنچه مسلم است کارگران و کارکنان علمی و بهره وری آنان در دهه های آینده موجب تغییرات بنیادین در ساختار و ماهیت اقتصادی سازمانها خواهد شد، چنانچه سازمانی از این امر مهم غافل بماند مرگ تدریجی خود را رقم زده است.


bulletشرح وظايف دبيرخانه كميسيون بهره وري و تحول اداري

  • برنامه ريزی اجرای طرحها و برنامه‌های مصوب ستاد برنامه ريزی تحول اداری و شورای تحول اداری وزارتخانه.
  • بررسي و تعيين ضوابط و معيارهاي لازم در جهت بهينه سازی ساختار و تركيب و توزيع نيروی انسانی دانشگاه، جهت ارائه به شورای تحول اداری وزارتخانه و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
  • پيشنهاد طرح‌ها و برنامه‌های خاص اصلاحات اداری دانشگاه در چهارجوب سياست ها و خط مشي‌های ابلاغی به شورای تحول اداری وزارتخانه.
  • تهيه گزارش تحليلی ادواری از اجرای برنامه تحول اداری و ارائه آن به شورای تحول اداری وزارتخانه.
  • همكاری، پيگيری و نظارت بر اجراي تصميمات ستاد برنامه ريزی تحول اداری و شورای تحول اداری وزارتخانه.
  • بررسي‌هايی و تصويب مصوبات كميته بهره وري، كميته تحول اداري و دبيرخانه نظام پيشنهادها.
  • سياستگذاری و نظارت بر عملكرد كميته بهره وری، كميته تحول اداری و دبيرخانه نظام پيشنهادها.
  • تدوين راهكارهاي بهبود و افزايش بهره وری در زمينه های نظام اداری، سيستم‌ها و روش‌ها و ارتقاء مهارت‌های مديران.
  • تعيين سياست‌هاي بهينه امور.
  • ارزيابی و برآورد ميزان صرفه جويی اقتصادی و يا ساير منافع و تعيين و تصويب پاداش و هزينه اجرای پيشنهادها.