اداره کارگزینی کارکنان


 

يكي از واحدهاي تأثيرگذار در مديريت امور اداری كه مسئوليت جذب و استخدام كاركنان و پيگيری امور اداری آن‌ها را برعهده دارد كارگزينی كاركنان می‌باشد و به عبارتی فرآيند اداره كردن سازمان كه از يك سو به سياست‌ها و خط مشيی‌ها، مقررات و دستورالعمل‌ها و از سوی ديگر به اطلاعات مربوط به اداره كردن امور استخدامی، انتخاب و جبران خدمت و شرايط كار نيروی انسانی كه در سازمان استخدام شده يا می‌شود در چارچوب شرح وظايف برعهده كارگزينی كاركنان است.

شرح وظایف اداره کارگزینی کارکنان

  • انجام امور اداری مربوط به كاركنان اعم از برگزاری مقدمات آزمون استخدامی، استخدام، انفصال، تبديل وضعيت استخدامی، ارتقاء، انتقال و مأموريت
  • تنظيم احكام كارگزينی مربوطه انجام كليه امور مربوط به حضور و غياب كاركنان
  • مطالعه بخشنامه‌ها رسيده جهت اجرای آن و در صورت نياز ابلاغ به افراد ذينفع
  • پيگيری امور مربوط به رفع نواقص سيستم مكانيزه موجود
  • ايجاد هماهنگی با واحدهای ذيربط و ارائه راهكارهای مناسب در جهت اصلاح و بهبود روش‌های انجام كار- اطلاعیه استخدام آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها آمار و اطلاعات
  • بررسی، تنظیم و آماده‌سازی پرونده‌ها به منظور طرح در کمیته های تخصی و هیات اجرائی منابع انسانی
  • کنترل و بررسی تردد کلیه همکاران محترم دانشگاهی در سامانه حضور و غیاب
  • اعمال مرخصی‌ها (استحقاقی، استعلاجی، زایمان و...)، مأموریت‌ها (روزانه، آموزشی و...) و محاسبه سالانه کاردکس مرخصی
  • تهیه فایل گزارش‌های کارکرد و اضافه کار کارکنان به صورت ماهانه