آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
رياضي كاربردي محمدرضا اصلاحچي رياضي كاربردي دانشيار مشاهده مشاهده
رياضي كاربردي سيدمحمد حسيني رياضي استاد مشاهده مشاهده
رياضي كاربردي منصور رزقي آهق رياضي - كاربردي دانشيار مشاهده مشاهده
رياضي كاربردي علاءالدين ملك رياضي دانشيار مشاهده مشاهده
رياضي كاربردي مهديه طهماسبي رياضي محض استاديار مشاهده مشاهده
رياضي كاربردي يوسف جمالي فيزيك استاديار مشاهده مشاهده
رياضي كاربردي رضوان صالحي رياضي كاربردي استاديار مشاهده مشاهده
رياضي محض - آناليز فرشته سعدي رياضي محض دانشيار مشاهده مشاهده
رياضي محض - آناليز سيدمسعود اميني رياضي استاد مشاهده مشاهده
رياضي محض - آناليز ناصر گلستاني رياضي محض استاديار مشاهده مشاهده
رياضي محض - جبر سيدمحمد باقري رياضي محض - منطق رياضي دانشيار مشاهده مشاهده
رياضي محض - جبر علي رجائي رياضي استاديار مشاهده مشاهده
رياضي محض - جبر سيداحمد موسوي رياضي محض - جبر غير جابجايي استاد مشاهده مشاهده
رياضي محض - جبر علي ايرانمنش رياضي استاد مشاهده مشاهده
رياضي محض - هندسه (توپولوژي) سيدمحمدباقر كاشاني رياضي استاد مشاهده مشاهده
رياضي محض - هندسه (توپولوژي) عباس حيدري رياضي محض - هندسه دانشيار مشاهده مشاهده
رياضي محض - هندسه (توپولوژي) خسرو تاج بخش رياضي محض دانشيار مشاهده مشاهده