حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


رسول واعظ ترشیزی
معاون پژوهشی


ناصر صفائی
معاون اداری و مالی


سیدابوالقاسم مرتضوی
معاون آموزشی


عنایت عباسی
معاونت دانشجویی و فرهنگی


محمد حسن وکیل پور

مدیران گروه‌ها


بیوتکنولوژی کشاورزی


نیما احمدی
صنایع غذایی


حسن احمدی گاولیقی
مهندسی مکانیک بیوسیستم


احمد بناکار
بیماری‌شناسی گیاهی


مجید پدرام
ترویج و آموزش کشاورزی


شهلا چوبچیان
حشره‌شناسی کشاورزی


حمیدرضا حاجی قنبر
خاک‌شناسی


رسول راهنمائی
باغبانی


مهدی عیاری نوش آبادی
پرورش و مدیریت طیور


محمدامیر کریمی ترشیزی
دامپروری


محمدامیر کریمی ترشیزی
آبیاری و زهکشی


جمال محمدولی سامانی
سازه‌های آبی


جمال محمدولی سامانی
مهندسی منابع آب


جمال محمدولی سامانی
زراعت


علی مختصی بیدگلی
ژنتیک و به‌نژادی گیاهی


احمد معینی
اقتصاد کشاورزی


سید حبیب اله موسوی