آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
اقتصاد - اقتصاد سلامت عباس عصاري آرانی علوم اقتصادي دانشيار مشاهده مشاهده
حسابداري محمدعلي آقايي مديريت - مديريت حسابداري و مالي دانشيار مشاهده مشاهده
حسابداري حسين اعتمادي حسابداري استاد مشاهده مشاهده
حسابداري سحر سپاسي حسابداري دانشيار مشاهده مشاهده
حسابداري جواد رضازاده دانشيار مشاهده مشاهده
سياستگذاري علم و فناوري سید سپهر قاضي نوري نائيني مهندسي صنايع استاد مشاهده مشاهده
سياستگذاري علم و فناوري عليرضا حسن زاده مديريت - مديريت سيستم ها استاد مشاهده مشاهده
سياستگذاري علم و فناوري شعبان الهي مديريت استاد مشاهده مشاهده
سياستگذاري علم و فناوري ابوالقاسم سر آباداني استاديار مشاهده مشاهده
علم اطلاعات و دانش شناسي - مديريت اطلاعات و دانش فاطمه زنديان علم اطلاعات و دانش شناسي دانشيار مشاهده مشاهده
علم اطلاعات و دانش شناسي - مديريت اطلاعات و دانش محمد حسن زاده علم اطلاعات و دانش شناسي استاد مشاهده مشاهده
علم اطلاعات و دانش شناسي - مديريت اطلاعات و دانش عاطفه شريف علم اطلاعات و دانش شناسي - بازيابي اطلاعات و دانش استاديار مشاهده مشاهده
علوم اقتصادي - اقتصاد پولي رضا نجارزاده اقتصاد دانشيار مشاهده مشاهده
علوم اقتصادي - اقتصاد پولي حسن حيدري اقتصاد استاديار مشاهده مشاهده
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي احمدعلي خائف الهی آموزش وپرورش (مديريت رفتار..) دانشيار مشاهده مشاهده
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي علي اصغر فاني مديريت دانشيار مشاهده مشاهده
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي حسن دانائي فرد مديريت دولتي (تطبيقي وتوسعه ) استاد مشاهده مشاهده
مديريت راهبردي فرشته منصوري مويد مديريت بازرگاني - بازاريابي استاديار مشاهده مشاهده
مديريت راهبردي سيدحميد خدادادحسيني مديريت بازرگاني استاد مشاهده مشاهده
مديريت راهبردي اسداله كردنائيج مديريت - مديريت سياستگذاري بخش عمومي استاد مشاهده مشاهده
مديريت صنعتي - استراتژي صنعتي محمود دهقان نيري مديريت - تحقيق درعمليات استاديار مشاهده مشاهده