حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


حمید خدادادحسینی
معاون پژوهشی


محمد حسن زاده
معاون آموزشی


بهرام سحابی

مدیران گروه‌ها


مدیریت فناوری اطلاعات


علیرضا حسن زاده
علم اطلاعات و دانش‌شناسی


محمد حسن زاده
مدیریت دولتی


حسن دانائی فرد
مدیریت صنعتی


علی رجب زاده قطرمی
حسابداری


جواد رضازاده
توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی


عباس عصاری آرانی
مدیریت بازرگانی


فرشته منصوری موید
علوم اقتصادی


رضا نجارزاده