حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


مهدی رزاقی کاشانی
معاون آموزشی


احمدرضا بهرامیان
معاون پژوهشی و فناوری


احمدرضا بهرامیان

مدیران گروه‌ها


مهندسی نفت-مخازن هیدروکربوری


امیرحسین سعیدی دهاقانی
فرآیندهای پلیمریزاسیون


علیرضا شریف
مهندسی پلیمر


علیرضا شریف
فرآیند


رامین کریم زاده
مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی


سمیره هاشمی نجف آبادی
مهندسی شیمی - زیست پزشکی


سمیره هاشمی نجف آبادی