آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
مهندسي عمران - حمل و نقل محمود صفارزاده مهندسي عمران استاد مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - حمل و نقل سید احسان سيد ابریشمی مهندسي عمران - برنامه ريزي حمل و نقل استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - حمل و نقل اميررضا ممدوحي مهندسي عمران - برنامه ريزي حمل و نقل دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - راه و ترابري اميررضا ممدوحي مهندسي عمران - برنامه ريزي حمل و نقل دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - راه و ترابري امير كاووسي مهندسي عمران - راه وساختمان استاد مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - ژئوتكنيك احمدعلي فخيمي مهندسي عمران - ژئوتكنيك استاد مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - ژئوتكنيك محمود يزداني مهندسي عمران استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - ژئوتكنيك علي اكبر گلشني مهندسي عمران ، مكانيك خاك و پي دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - ژئوتكنيك محمد نوروزعليايي مهندسي عمران، ژئوتكنيك استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - سازه مسعود سلطاني محمدي مهندسي عمران ، سازه دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - سازه شريف شاه بيك مهندسي عمران ، سازه دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - سازه حميد محرمي مهندسي عمران - راه وساختمان استاد مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - سازه علي اکبر آقاكوچك مهندسي عمران ، سازه هاي دريايي استاد مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - سازه عباسعلي تسنيمي مهندسي عمران - سازه استاد مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - سازه ابوالفضل عرب زاده مهندسي عمران ، سازه دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - سازه حامد خضرزاده مهندسي عمران ، سازه استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي سيدعلي اكبر صالحي نيشابوري مهندسي عمران ، سازه هاي هيدروليكي استاد مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - مهندسي زلزله مسعود سلطاني محمدي مهندسي عمران ، سازه دانشيار مشاهده مشاهده