انتشارات


 

 • عنوان كتاب: مديريت مهندسي
 • نويسنده: دكتر علي اصغر انواري رستمي
 • انتشارات: آذرخش
 • سال انتشار: 1379
 • موضوع: مهندسي - مديريت
 • مشخصات ظاهري: 303ص.: مصور، جدول، نمودار. فهرستنويسي بر اساس اطلاعات فيپا
 • عنوان انگليسي: Engineering management
 • واژه نامه: ص285-300
 • كتابنامه: ص 301-303. جلد شوميز

 • عنوان كتاب: علم مديريت فازي
 • نويسنده: دكتر عادل آذر - حجت فرجي
 • انتشارات: اجتماع
 • سال انتشار: 1379
 • موضوع: مديريت فازي - سيستمهاي فازي
 • مشخصات ظاهري: 320ص. : مصور، جدول ، نمودار. فهرستنويسي بر اساس اطلاعات فيپا
 • كتابنامه: ص 302-308. جلد شوميزbullet فصلنامه پژوهش‌های مديريت منابع سازمانی