آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
مهندسي صنايع - بهينه سازي سيستم ها سيدكمال چهارسوقي مهندسي صنايع استاد مشاهده مشاهده
مهندسي صنايع - بهينه سازي سيستم ها سيدحسام الدین ذگردي مهندسي صنايع استاد مشاهده مشاهده
مهندسي صنايع - بهينه سازي سيستم ها نسيم نهاوندي مهندسي صنايع دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي صنايع - بهينه سازي سيستم ها پرستو محمدي علوم اقتصادي استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي صنايع - بهينه سازي سيستم ها احسان نيك بخش مهندسي صنايع - صنايع استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي صنايع - بهينه سازي سيستم ها محمد اقدسي مهندسي صنايع استاد مشاهده مشاهده
مهندسي صنايع - بهينه سازي سيستم ها محمدرضا امين ناصری مهندسي صنايع استاد مشاهده مشاهده
مهندسي صنايع - بهينه سازي سيستم ها محمدمهدي سپهري تحقيق در عمليات استاد مشاهده مشاهده
مهندسي صنايع - بهينه سازي سيستم ها مجيد شيخ محمدي مهندسي طراحي سيستم دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي صنايع - بهينه سازي سيستم ها بختيار استادي مهندسي صنايع - صنايع دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي صنايع - بهينه سازي سيستم ها علي حسين زاده کاشان مهندسي صنايع دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي صنايع - بهينه سازي سيستم ها مهرداد كارگري مهندسي صنايع استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي صنايع - بهينه سازي سيستم ها الهام ياوري مهندسي صنايع - صنايع استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي فناوري اطلاعات - مديريت سيستمهاي اطلاعاتي امير البدوي سيستمهاي اطلاعاتي استاد مشاهده مشاهده
مهندسي فناوري اطلاعات - مديريت سيستمهاي اطلاعاتي بابك تيمورپور مهندسي صنايع استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي فناوري اطلاعات - مديريت سيستمهاي اطلاعاتي مهرداد كارگري مهندسي صنايع استاديار مشاهده مشاهده