حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


محمدباقر پارساپور
معاون آموزشی


محمود صابر
معاون پژوهشی و فناوری


روح‌الدین کردعلیوند

مدیران گروه‌ها


حقوق عمومی


محمدباقر پارساپور
حقوق بین‌الملل


حوریه حسینی اکبر نژاد
حقوق خصوصی


طیبه صاحب
حقوق مالکیت فکری


محمود صادقی
حقوق کیفری و جرم‌شناسی


محمد فرجیها