پایگاه خبری دانشگاه تربیت مدرس

پایگاه خبری

جستجو پیشرفته

{{ mag.desc_1}} {{ mag.desc_1}}
{{ mag.date.replace("-","/").replace("-","/") }}
  • {{ mag.desc_1 }}
  • {{ mag.desc_2 }}
  • {{ mag.desc_3 }}
  • {{ mag.desc_4 }}
دریافت فایل

شماره : {{ mag.mag_num }}

{{ cat.name }}