مجامع و کارگاه‌های داخلی


 

همایش یک رویداد است که افراد مطالب و دستاوردهای علمی خود را طی یک سخنرانی و یا بصورت پوستر برای دیگر محققین و پژوهشگران بیان و معرفی می کنند. برگزاری همایش های علمی به عنوان جزیی از فرآیند مدیریت دانش در عرصه ی علم و برقراری و تقویت ارتباط میان اعضای علمی دنیا در سطح بین الملل و جامعه در سطح داخلی، به منظور تبادل اندیشه، یادگیری، ارائه یافته ها و نظریه های جدید، نشر و اشاعه جدیدترین دستاوردهای تحقیقاتی و در نهایت رسیدن به خرد جمعی، امری ضروری است. با استفاده از برگزاری این همایش ها و تبادل نظرات می توان در راستای رفع نیازهای جامعه گام برداشت و راهکاری جهت بهبود مسئله ای ارائه داد. دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، سایر موسسات آموزشی و پژوهشی و همچنین انجمن های علمی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند بر اساس آیین نامه مربوطه به برگزاری همایش های علمی ملی و بین المللی اقدام نمایند .