فرم‌ها


 
فرم های دانشگاهbulletفرم های دانشکده


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: صورتجلسه ارزیابی جامع دکتری دکتری 69
فرم شماره 2: گواهی شرکت در آزمون دکتری دکتری 30
فرم شماره 3: طرح تحقیق رساله دکتری دکتری 172
فرم شماره 4: فرم پشتیبانی از طرح پذیرش دانشجویان دکتری برای عناوین اعلام شده در جراید دکتری 5
فرم شماره 5: فرم درخواست نمدید تحصیلی دانشجویان دکتری ورودی 84 و بعد از آن حداکثر یک نیمسال(6 ماه) ( دکتری 15
فرم شماره 6: فرم درخواست نمدید تحصیلی دانشجویان دکتری ورودی 84 و بعد از آن حداکثر یک نیمسال(6 ماه) ( دکتری 11
فرم شماره 1: طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 385
فرم شماره 8: فرم تغییر برنامه درسی و ایجاد رشته و گرایش های جدید مشترک 7
فرم شماره 10: فرم درخواست دانشجو جهت طرح در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه (فرم شماره 1) مشترک 35
فرم شماره 11: فرم خلاصه وضعیت تحصیلی دانشجو جهت طرح در کمیسیون بررسی موارد خاص (فرم شماره 2) مشترک 22
فرم شماره 12: فرم تعهد مالی مشترک 24
فرم شماره 2: فرم درخواست تجدید نظر نمرة امتحانی پایان ترم مشترک 11
فرم شماره 3: فرم انصراف از تحصیل مشترک 18
فرم شماره 4: فرم درخواست مرخصی تحصیلی مشترک 15
فرم شماره 5: فرم مشخصات دانشجویان مشترک 20
فرم شماره 6: پرسشنامه نظرخواهی کیفیت آموزشی مشترک 9
فرم شماره 7: صورتجلسه آزمون کتبی ارزیابی جامع مشترک 14
فرم شماره 8: کاربرگ هماهنگی جهت برگزاری آزمون کتبی ارزیابی جامع مشترک 15
فرم شماره 9: فرم شماره 1 آزمون جامع مشترک 23
فرم درخواست مجوز خروج از کشور مشترک 10
شیوه نامه معادل سازی واحدهای درسی در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری مشترک 8
برگه تسویه حساب دانشجویان(دانشجویان انصرافی-اخراجی) مشترک 14فرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: برگه درخواست شرکت درمجامع علمی خارج از کشوربرای دانشجویان دوره دکتری دکتری 17
فرم شماره 10: برگه صورتجلسه پیش دفاع دانشجویان دکتری دکتری 73
فرم شماره 11: ارزیابی عضو هیات داوران در جلسه پیش دفاع دکتری 65
فرم شماره 12: فرم درخواست جلسه پیش دفاع رساله دکتری دکتری 71
فرم شماره 13: برگه اعلان برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری 50
فرم شماره 14: برگه ارزیابی محتوای رساله دکتری دکتری 43
فرم شماره 15: فرم تایید مقاله توسط استاد راهنما دکتری 72
فرم شماره 16: فرم شماره 5 (مقطع دکتری) دکتری 80
فرم شماره 17: فرم درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع (دانشجویان گروه مدیریت فناوری اطلاعات) دکتری 33
فرم شماره 18: برگه پشتیبانی از طرح پذیرش دانشجویان دکتری دکتری 12
فرم شماره 2: فرم گزارش علمی از شرکت در مجمع علمی بین‌المللی خارج از کشور دکتری 7
فرم شماره 3: برگه گزارش سفر دکتری 9
فرم شماره 4: سر برگ لاتین دانشکده دکتری 46
فرم شماره 5: فرم طرح تحقیق (پروپوزال) (فرم شماره 1 و طرح تحقیق پایان نامه) دکتری 130
فرم شماره 6: تاییدیه اعضای هیات داوران حاضر درجلسه دفاع از رساله دکتری دکتری 33
فرم شماره 7: فرم ارزیابی دفاع از رساله دکتری دکتری 32
فرم شماره 8: درخواست ارائه سمینار شش ماهه دکتری 56
فرم شماره 9: برگه صورتجلسه سمینارشش ماهه دکتری 79
فرم شماره 1: فرم طرح تحقیق (پروپوزال) (فرم شماره 1 و طرح تحقیق پایان نامه) کارشناسی ارشد 255
فرم شماره 2: برگه اعلان برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 60
فرم شماره 3: فرم ارزیابی دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 75
فرم شماره 4: فرم ارزیابی مدیریت پژوهش پایان­ نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 62
فرم شماره 5: فرم ارزیابی مستندات پژوهشی پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 51
فرم شماره 6: تاییدیه اعضای هیات داوران در جلسه دفاع کارشناسی ارشد 75
فرم شماره 7: صورت جلسه ارائه شفاهی گزارش پایان نامه (فرم شماره 4) کارشناسی ارشد 136
فرم شماره 8: فرم شماره 5 (مقطع کارشناسی ارشد) کارشناسی ارشد 107
فرم شماره 1: درخواست شرکت در کارگاههای داخل کشور مشترک 11
فرم شماره 10: ریز هزینه های مصرفی پایان نامه/رساله دانشجو مشترک 79
فرم شماره 11: برگه مجله چکیده پایان نامه های ایران(مرکز اطلاعات ومدارک علمی ایران) مشترک 128
فرم شماره 12: برگه مقالات مستخرج از پایان نامه / رساله دانشجویان مشترک 56
فرم شماره 13: برگه انتخاب رساله / پایان نامه برتر دانشجویی مشترک 13
فرم شماره 14: حکم استاد راهنمای دوم پایان نامه/رساله مشترک 10
فرم شماره 15: برگه تایید مقاله توسط استاد راهنما مشترک 64
فرم شماره 16: نمونه حاشیه بندی صفحات شروع هر فصل پایان نامه / رساله مشترک 148
فرم شماره 17: آئین نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهشهای علمی دانشگاه تربیت مدرس مشترک 110
فرم شماره 18: آئین نامه چاپ پایان‌نامه (رساله‌)های دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس‌ مشترک 153
فرم شماره 19: برگه معرفی نامه مشترک 29
فرم شماره 2: درخواست شرکت در کارگاههای خارج از کشور مشترک 7
فرم شماره 20: سوگندنامه مشترک 58
فرم شماره 21: فرم ارسال صورتجلسه مشترک 28
فرم شماره 22: فرم تعیین استاد راهنما و مشاور دانشجو مشترک 64
فرم شماره 23: فرم تایید آماده بودن رساله / پایان نامه جهت دفاع نهایی (فقط برای دانشجوی اخراجی) مشترک 23
فرم شماره 3: برگه درخواست پرداخت حق‌التالیف مخصوص دانشجویان مشترک 22
فرم شماره 4: برگه دریافت حق عضویت در انجمنهای علمی ـ تخصصی داخل و خارج کشور مشترک 6
فرم شماره 5: حکم تصویب موضوع پایان نامه/رساله مشترک 32
فرم شماره 6: برگه گزارش سه ماهه مشترک 204
فرم شماره 7: برگه قرارداد (برای دریافت کمک هزینه پایان نامه ،نیاز به فرم های ردیف 7 - 8 - 9 می باشد) مشترک 57
فرم شماره 8: برگه هزینه کرد پشتیبانی پایان نامه / رساله (برای دریافت کمک هزینه پایان نامه ،نیاز به ف مشترک 55
فرم شماره 9: برگه صورتجلسه (برای دریافت کمک هزینه پایان نامه ،نیاز به فرم های ردیف 7 - 8 - 9 می باشد مشترک 34
فرم شماره 9: تأیید مراجعات دانشجوی کارشناسی‌ارشد به استاد راهنما کارشناسی ارشد 62
فرم شماره 19: تأیید مراجعات دانشجوی دکتری به استاد راهنما دکتری 31
فرم شماره 24: فرم تعیین موضوع سمینار دانشجویان دوره یادگیری الکترونیکی کارشناسی ارشد 10