آمار و اطلاعات


 

دانشکده مدیریت و اقتصاد در حال حاضر شامل 8 گروه آموزشی مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، مدیریت فناوری اطلاعات، علم اطلاعات و دانش شناسی، حسابداری، علوم اقتصادی، توسعه و برنامه ریزی اقتصادی می باشد.