اهداف و برنامه‌ها


 
 • حمايت از برنامه‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه از طریق حفظ، اشاعه و ارتقای دانش با فراهم کردن امکان دسترسی سریع و آسان جامعه استفاده کننده به منابع اطلاعاتی مورد نیاز.
 • نیازسنجی، فراهم آوری، سازماندهی و ارائه خدمات انواع منابع اطلاعاتی مورد نیاز جامعه استفاده کننده.
 • ارتقاء سواد اطلاعاتی کاربران
 • به کارگیری نیروهای متخصص و روزآمد سازی دانش آن‌ها در راستای بهینه سازی خدمات به کاربران.
 • برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز کاربران.
 • شناسایی مراکز اطلاعاتی و تأمین مدرک در سطح کشور و جهان به منظور فراهم کردن دسترسی هرچه بیشتر کاربران به منابع و مراکز اطلاعاتی.
 • حفاظت از منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای علمی موجود.
 • ارائه پیشنهاد خط مشی و آیین‌نامه‌های مورد نیاز در زمینه فعالیت‌های کتابخانه به شورای محترم مدیران پژوهشی.
 • ارتقاء کمی و کیفی منابع اطلاعاتی و خدمات اطلاع رسانی، ارائه خدمات کارآمد و موثر با بهره گیری از آخرین فناوری‌های اطلاعاتی و اطلاع رسانی به منظور تسریع و افزایش کمی و کیفی خدمات اطلاع رسانی به کاربران.
 • توجه به رعایت استانداردها در فعالیت‌های کتابخانه.
 • ارزیابی دوره‌ای فعالیت‌های کتابخانه و نظر سنجی از کاربران به منظور بهینه‌سازی منابع و خدمات.