آئین‌نامه‌ها/دستورالعمل‌ها


 
#عنوانگروهدریافت
#عنوانگروهدریافت
آئین‌نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران سایر
آئین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران سایر
آئین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران سایر
آئین‌نامه تأسیس پژوهشگاه‌های دانشگاهی سایر
آئين‌نامه قراردادهای پژوهشی دانشگاه سایر
تصویب‌نامه هیئت وزیران درخصوص معافیت طرح‌ها از برگزاری مناقصه - ترک تشریفات مناقصه سایر
تصویب نامه هیئت وزیران درخصوص ارائه ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت یا حسن انجام کار در دانشگاه صرفا بصورت نامه کتبی رئیس دانشگاه سایر
نمونه متن ضمانت نامه پیش پرداخت از سوی دانشگاه سایر
مقررات و روش امتیازدهی انتخاب طرح پژوهشی برتر در هر سال سایر
قوانین مربوط به معافیت دانشگاه از پرداخت مالیات در طرح‌های پژوهشی سایر
آئین‌نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی استاد
متن شیوه‌نامه حمایت از تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه سایر
اساسنامه دانشگاه تربیت مدرس سایر
گواهینامه ثبت‌نام مودیان مالیاتی مربوط به دانشگاه تربیت مدرس سایر
تائیدیه صلاحیت انجام فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس سایر
تائیدیه شناسه ملی دانشگاه سایر
شیوه‌نامه تاسیس شرکت‌های دانشگاهی سایر
اساسنامه مصوب شرکت‌های دانشگاهی خصوصی سایر
اساسنامه مصوب شرکت‌های دانشگاهی دولتی سایر
ماده واحده حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در بکارگیری دانش‌آموختگان برتر (طرح شهید تهرانی مقدم) دانش‌آموختگان
شیوه‌نامه تشکیل هسته‌های پژوهشی دانشجویی دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آئین‌نامه نحوه حمایت از تاسیس و فعالیت شرکت‌های دانش بنیان در دانشگاه تربیت مدرس سایر