فرم‌ها


 
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
برگه درخواست شرکت در مجامع علمی خارج از کشور برای دانشجویان دوره دکتری دکتری 59
فرم گزارش علمی از شركت در مجمع علمي بين‌المللي خارج از كشور برای دانشجویان دوره دکتری دکتری 38
شرایط استفاده از دوره‌های تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری به همراه کاربرگ -وزارت علوم دکتری 350
برگه فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری - وزارت بهداشت دکتری 92
فرم وثیقه ملکی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی دکتری 89
فرم تعهد کارمندی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی (سندمالی یا دانشجویی) دکتری 134
برگه گزارش سفر دانشجویان دکتری دکتری 191
برگه استفاده از دوره‌های تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری - وزارت بهداشت دکتری 39
طرح تحقیق رساله دکتری دکتری 895
تاییدیه اعضای هیات داوران حاضر درجلسه دفاع از رساله دکتری دکتری 327
فرم ارزیابی دفاع از رساله دکتری دکتری 277
درخواست ارائه سمینار شش ماهه دانشجویان دکتری دکتری 452
برگه صورتجلسه سمینارشش ماهه دانشجویان دکتری دکتری 489
برگه صورتجلسه پیش دفاع دکتری دکتری 414
برگه صورتجلسه دفاع ازرساله دکتری دکتری 239
برگه اعلان برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری دکتری 174
برگه ارزیابی محتوای رساله دکتری دکتری 213
حکم استاد راهنمای دوم پایان‌نامه/رساله دکتری 109
راهنماي نگارش و تدوين رساله دکتری دکتری 669
برگه ارزیابی مستندات پژوهشی رساله دکتری دکتری 185
برگه ارزيابی مديریت پژوهشی رساله دکتری دکتری 129
حکم تصویب موضوع رساله دکتری دکتری 215
درخواست شركت در كارگاه‌های داخل كشور مشترک 20
درخواست شركت در كارگاه‌های خارج از كشور مشترک 16
برگه دریافت حق عضویت در انجمن‌های علمی ـ تخصصی داخل و خارج كشور مشترک 56
برگه درخواست شركت در مجامع علمی داخل كشور برای دانشجویان مشترک 20
برگه گزارش سه ماهه مشترک 1122
برگه قرارداد مشترک 92
برگه صورتجلسه مشترک 258
برگه هزینه‌كرد پشتیبانی پایان‌نامه / رساله مشترک 206
برگه مجله چكیده پایان‌نامه‌های ایران (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران) مشترک 152
برگه مقالات مستخرج از پایان‌نامه / رساله دانشجویان مشترک 362
برگه انتخاب رساله / پایان‌نامه برتر دانشجویی مشترک 160
برگه استفاده از امكانات آزمایشگاهی مشترک 567
حکم استاد راهنمای دوم پایان‌نامه/رساله مشترک 84
برگه تایید مقاله توسط استاد راهنما مشترک 645
نمونه حاشیه‌بندی صفحات شروع هر فصل پایان‌نامه / رساله مشترک 592
آئین‌نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهش‌های علمی دانشگاه تربیت مدرس مشترک 840
آئين نامه چاپ پایان‌نامه /رساله دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس‌ مشترک 955
معرفی‌نامه مشترک 144
برگه پرسشنامه ايمنی، بهداشت و محيط زيست همراه پروپوزال مشترک 385
فرم صدور مجوز همکار تحقیقاتی مشترک 87
برگه ارائه مقاله در مجمع علمي خارج از كشور هیات علمی 19
فرم گزارش علمی از شركت در مجمع علمی بين‌المللی خارج از كشور هیات علمی 14
برگه دریافت حق عضویت در انجمن‌های علمی- تخصصی داخل و خارج كشور هیات علمی 17
درخواست شركت در كارگاه‌های داخل كشور هیات علمی 7
قرارداد فوق دكتری هیات علمی 55
برگه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی هیات علمی 105
برگه سفرهای خارجی هیات علمی 33
برگه چكیده فرصت مطالعاتی هیات علمی 83
مدارك لازم جهت تسویه حساب فرصت مطالعاتی كه پس از بازگشت باید ارائه شود هیات علمی 102
برگه درخواست اعضای هیات علمی در خصوص دوره های آموزشی-تحقیقاتی كوتاه مدت هیات علمی 82
برگه برنامه پژوهشی میان مدت اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس هیات علمی 19
گزارش یكساله پیشرفت كار برنامه‌های پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس هیات علمی 41
گزارش سه‌ماهه پیشرفت كار طرح‌های پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس هیات علمی 104
برگه پشتیبانی از طرح پذیرش دانشجویان دكتری برای عناوین اعلام شده در جراید هیات علمی 10
کاربرگ تقاضای صدور معرفی‌نامه همکار تحقیقاتی هیات علمی 38
برگه سند محضری هیات علمی 21
برگه ساخت دستگاه هیات علمی 16
فرم اعلان زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیات علمی به منظور پذیرش دانشجویان دکتری هیات علمی 14
پرسشنامه طرح تحقيقاتی با حمايت مالی بنياد نخبگان هیات علمی 20
برگه درخواست خرید از محل اعتبار پژوهشی هیات علمی 243
برگه شکایت هیات علمی 25
برگه طرح تحقیق پایان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 1131
حکم تصویب موضوع پایان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 379
برگه اعلان برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 291
راهنماي نگارش و تدوين پايان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 928
فرم ارزیابی دفاع ازپايان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 403
فرم ارزيابي مديريت پژوهش پايان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 269
فرم ارزیابی مستندات پژوهشی پايان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 284