فرم‌ها


 
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
برگه درخواست شرکت در مجامع علمی خارج از کشور برای دانشجویان دوره دکتری دکتری 45
فرم گزارش علمی از شركت در مجمع علمي بين‌المللي خارج از كشور برای دانشجویان دوره دکتری دکتری 27
شرایط استفاده از دوره‌های تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری به همراه کاربرگ -وزارت علوم دکتری 294
برگه فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری - وزارت بهداشت دکتری 75
فرم وثیقه ملکی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی دکتری 75
فرم تعهد کارمندی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی (سندمالی یا دانشجویی) دکتری 109
برگه گزارش سفر دانشجویان دکتری دکتری 171
برگه استفاده از دوره‌های تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری - وزارت بهداشت دکتری 34
طرح تحقیق رساله دکتری دکتری 720
تاییدیه اعضای هیات داوران حاضر درجلسه دفاع از رساله دکتری دکتری 270
فرم ارزیابی دفاع از رساله دکتری دکتری 225
درخواست ارائه سمینار شش ماهه دانشجویان دکتری دکتری 368
برگه صورتجلسه سمینارشش ماهه دانشجویان دکتری دکتری 410
برگه صورتجلسه پیش دفاع دکتری دکتری 336
برگه صورتجلسه دفاع ازرساله دکتری دکتری 196
برگه اعلان برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری دکتری 141
برگه ارزیابی محتوای رساله دکتری دکتری 167
حکم استاد راهنمای دوم پایان‌نامه/رساله دکتری 93
راهنماي نگارش و تدوين رساله دکتری دکتری 564
برگه ارزیابی مستندات پژوهشی رساله دکتری دکتری 148
برگه ارزيابی مديریت پژوهشی رساله دکتری دکتری 106
حکم تصویب موضوع رساله دکتری دکتری 178
درخواست شركت در كارگاه‌های داخل كشور مشترک 18
درخواست شركت در كارگاه‌های خارج از كشور مشترک 14
برگه دریافت حق عضویت در انجمن‌های علمی ـ تخصصی داخل و خارج كشور مشترک 52
برگه درخواست شركت در مجامع علمی داخل كشور برای دانشجویان مشترک 18
برگه گزارش سه ماهه مشترک 908
برگه قرارداد مشترک 78
برگه صورتجلسه مشترک 210
برگه هزینه‌كرد پشتیبانی پایان‌نامه / رساله مشترک 182
برگه مجله چكیده پایان‌نامه‌های ایران (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران) مشترک 135
برگه مقالات مستخرج از پایان‌نامه / رساله دانشجویان مشترک 299
برگه انتخاب رساله / پایان‌نامه برتر دانشجویی مشترک 143
برگه استفاده از امكانات آزمایشگاهی مشترک 508
حکم استاد راهنمای دوم پایان‌نامه/رساله مشترک 71
برگه تایید مقاله توسط استاد راهنما مشترک 553
نمونه حاشیه‌بندی صفحات شروع هر فصل پایان‌نامه / رساله مشترک 485
آئین‌نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهش‌های علمی دانشگاه تربیت مدرس مشترک 719
آئين نامه چاپ پایان‌نامه /رساله دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس‌ مشترک 797
معرفی‌نامه مشترک 124
برگه پرسشنامه ايمنی، بهداشت و محيط زيست همراه پروپوزال مشترک 337
فرم صدور مجوز همکار تحقیقاتی مشترک 78
برگه ارائه مقاله در مجمع علمي خارج از كشور هیات علمی 19
فرم گزارش علمی از شركت در مجمع علمی بين‌المللی خارج از كشور هیات علمی 13
برگه دریافت حق عضویت در انجمن‌های علمی- تخصصی داخل و خارج كشور هیات علمی 17
درخواست شركت در كارگاه‌های داخل كشور هیات علمی 5
قرارداد فوق دكتری هیات علمی 44
برگه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی هیات علمی 91
برگه سفرهای خارجی هیات علمی 29
برگه چكیده فرصت مطالعاتی هیات علمی 77
مدارك لازم جهت تسویه حساب فرصت مطالعاتی كه پس از بازگشت باید ارائه شود هیات علمی 89
برگه درخواست اعضای هیات علمی در خصوص دوره های آموزشی-تحقیقاتی كوتاه مدت هیات علمی 73
برگه برنامه پژوهشی میان مدت اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس هیات علمی 17
گزارش یكساله پیشرفت كار برنامه‌های پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس هیات علمی 30
گزارش سه‌ماهه پیشرفت كار طرح‌های پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس هیات علمی 77
برگه پشتیبانی از طرح پذیرش دانشجویان دكتری برای عناوین اعلام شده در جراید هیات علمی 10
کاربرگ تقاضای صدور معرفی‌نامه همکار تحقیقاتی هیات علمی 35
برگه سند محضری هیات علمی 15
برگه ساخت دستگاه هیات علمی 15
فرم اعلان زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیات علمی به منظور پذیرش دانشجویان دکتری هیات علمی 11
پرسشنامه طرح تحقيقاتی با حمايت مالی بنياد نخبگان هیات علمی 19
برگه درخواست خرید از محل اعتبار پژوهشی هیات علمی 209
برگه شکایت هیات علمی 23
برگه طرح تحقیق پایان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 874
حکم تصویب موضوع پایان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 300
برگه اعلان برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 216
راهنماي نگارش و تدوين پايان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 700
فرم ارزیابی دفاع ازپايان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 314
فرم ارزيابي مديريت پژوهش پايان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 219
فرم ارزیابی مستندات پژوهشی پايان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 224