افراد


 
  • ولی رضایی حاجی‌کندی
  • مدیر امور فرهنگی و اجتماعی
  • 4221
  • مهدی بهمنی
  • کارشناس برنامه‌ ریزی امور فرهنگی
  • 82884214
  • موسی کاظم‌پور
  • مسئول دفتر و مسئول اجرایی
  • 82883190