ارتباط با ما


 
  • آدرس: دانشگاه تربیت مدرس، میدان دانشجو، ساختمان مدیریت امور سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی
  • صندوق پستی:197 -14115
  • تلفن: 82883019
  • دورنگار: 82883019
  • Website: culture.modares.ac.ir
  • Email: Foad@modares.ac.ir