آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
شیمی- شیمی تجزیه احمد مانی ورنوسفادرانی شیمی تجزیه استادیار مشاهده مشاهده
شیمی- شیمی تجزیه میرفضل اله موسوی کوزه کنان شیمی تجزیه استاد مشاهده مشاهده
شیمی- شیمی تجزیه یداله یمینی شیمی تجزیه استاد مشاهده مشاهده
شیمی- شیمی تجزیه نادر علی زاده مطلق عراقی شیمی تجزیه استاد مشاهده مشاهده
شیمی- شیمی فیزیک حسین غریبی شیمی فیزیک استاد مشاهده مشاهده
شیمی- شیمی فیزیک ناصر هادی پورلاکمه سری شیمی فیزیک استاد مشاهده مشاهده
شیمی- شیمی فیزیک سهیلا جوادیان فرزانه شیمی فیزیک دانشیار مشاهده مشاهده
شیمی- شیمی فیزیک محسن وفائی حسین آبادی شیمی فیزیک استادیار مشاهده مشاهده
شیمی- شیمی آلی عبدالعلی علیزاده شیمی آلی استاد مشاهده مشاهده
شیمی- شیمی آلی محمدزمان کسائی شیمی آلی استاد مشاهده مشاهده
شیمی- شیمی آلی اکبر حیدری شیمی آلی استاد مشاهده مشاهده
شیمی- شیمی آلی عیسی یاوری شیمی آلی استاد مشاهده مشاهده
شیمی- شیمی معدنی خدایار قلیوند شیمی معدنی استاد مشاهده مشاهده
شیمی- شیمی معدنی علیرضا محجوب شیمی معدنی استاد مشاهده مشاهده
شیمی- شیمی معدنی علی مرسلی شیمی معدنی استاد مشاهده مشاهده
علوم زمین- زمین شناسی تکتونیک (زمین ساخت) سعید معدنی پور زمین شناسی تکتونیک استادیار مشاهده مشاهده
علوم زمین- زمین شناسی تکتونیک (زمین ساخت) علی یساقی زمین شناسی تکتونیک دانشیار مشاهده مشاهده
علوم زمین- زمین شناسی مهندسی محمدرضا نیکودل زمین شناسی مهندسی دانشیار مشاهده مشاهده
علوم زمین- زمین شناسی مهندسی محمدرضا نیکودل زمین شناسی مهندسی دانشیار مشاهده مشاهده
علوم زمین- زمین شناسی مهندسی غلامرضا شعاعی زمین¬شناسی مهندسی استادیار مشاهده مشاهده
علوم زمین- زمین شناسی مهندسی غلامرضا شعاعی زمین¬شناسی مهندسی استادیار مشاهده مشاهده
علوم زمین- زمین شناسی مهندسی ماشااله خامه چیان زمین شناسی مهندسی استاد مشاهده مشاهده
علوم زمین- زمین شناسی مهندسی ماشااله خامه چیان زمین شناسی مهندسی استاد مشاهده مشاهده
علوم زمین- زمین شناسی مهندسی علی ارومیه ئی زمین شناسی مهندسی استاد مشاهده مشاهده
علوم زمین- زمین شناسی مهندسی علی ارومیه ئی زمین شناسی مهندسی استاد مشاهده مشاهده