آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
زمین شناسی اقتصادی ابراهیم راستاد زمین شناسی اقتصادی دانشیار مشاهده مشاهده
زمین شناسی اقتصادی مجید قادری زمین شناسی اقتصادی دانشیار مشاهده مشاهده
زمین شناسی اقتصادی حسینعلی تاج الدین زمین شناسی اقتصادی استادیار مشاهده مشاهده
زمین شناسی-پترولوژی محمدرضا قربانی زمین شناسی پترولوژی دانشیار مشاهده مشاهده
زمین شناسی-پترولوژی نعمت اله رشیدنژادعمران زمین شناسی پترولوژی دانشیار مشاهده مشاهده
زمین شناسی-زمین شناسی مهندسی علی ارومیه ئی زمین شناسی مهندسی استاد مشاهده مشاهده
زمین شناسی-زمین شناسی مهندسی علی ارومیه ئی زمین شناسی مهندسی استاد مشاهده مشاهده
زمین شناسی-زمین شناسی مهندسی محمدرضا نیکودل زمین شناسی مهندسی دانشیار مشاهده مشاهده
زمین شناسی-زمین شناسی مهندسی محمدرضا نیکودل زمین شناسی مهندسی دانشیار مشاهده مشاهده
زمین شناسی-زمین شناسی مهندسی ماشااله خامه چیان زمین شناسی مهندسی استاد مشاهده مشاهده
زمین شناسی-زمین شناسی مهندسی ماشااله خامه چیان زمین شناسی مهندسی استاد مشاهده مشاهده
زمین شناسی-زمین شناسی مهندسی غلامرضا شعاعی زمین شناسی مهندسی استادیار مشاهده مشاهده
زمین شناسی-زمین شناسی مهندسی غلامرضا شعاعی زمین شناسی مهندسی استادیار مشاهده مشاهده
شیمی-شیمی آلی عیسی یاوری شیمی آلی استاد مشاهده مشاهده
شیمی-شیمی آلی اکبر حیدری شیمی آلی استاد مشاهده مشاهده
شیمی-شیمی آلی محمدزمان کسائی شیمی آلی استاد مشاهده مشاهده
شیمی-شیمی آلی عبدالعلی علیزاده شیمی آلی استاد مشاهده مشاهده
شیمی-شیمی تجزیه یداله یمینی شیمی تجزیه استاد مشاهده مشاهده
شیمی-شیمی تجزیه نادر علی زاده مطلق عراقی شیمی تجزیه استاد مشاهده مشاهده
شیمی-شیمی تجزیه احمد مانی ورنوسفادرانی شیمی تجزیه استادیار مشاهده مشاهده
شیمی-شیمی تجزیه میرفضل اله موسوی کوزه کنان شیمی تجزیه استاد مشاهده مشاهده
شیمی-شیمی معدنی خدایار قلیوند شیمی معدنی استاد مشاهده مشاهده
شیمی-شیمی معدنی علیرضا محجوب شیمی معدنی استاد مشاهده مشاهده
شیمی-شیمی معدنی علی مرسلی شیمی معدنی استاد مشاهده مشاهده
فیزیک-اتمی مولکولی علی باکوئی فیزیک اتمی و مولکولی استادیار مشاهده مشاهده
فیزیک-اتمی مولکولی احمد مشاعی فیزیک اتمی و مولکولی دانشیار مشاهده مشاهده
فیزیک-اتمی مولکولی رسول ملک فر فیزیک اتمی و مولکولی استاد مشاهده مشاهده