آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
ریاضی کاربردی سیدمحمد حسینی ریاضی کاربردی استاد مشاهده مشاهده
ریاضی کاربردی علاءالدین ملک ریاضی کاربردی دانشیار مشاهده مشاهده
ریاضی کاربردی محمدرضا اصلاحچی ریاضی کاربردی دانشیار مشاهده مشاهده
ریاضی کاربردی یوسف جمالی فیزیک مهندسی با تخصص زیست ریاضی استادیار مشاهده مشاهده
ریاضی کاربردی مهدیه طهماسبی ریاضی محض استادیار مشاهده مشاهده
ریاضی محض-آنالیز سیدمسعود امینی ریاضی محض استاد مشاهده مشاهده
ریاضی محض-آنالیز علی ایرانمنش ریاضی محض استاد مشاهده مشاهده
ریاضی محض-آنالیز سیدمحمد باقری ریاضی محض دانشیار مشاهده مشاهده
ریاضی محض-آنالیز خسرو تاج بخش ریاضی محض استادیار مشاهده مشاهده
ریاضی محض-آنالیز عباس حیدری ریاضی محض استادیار مشاهده مشاهده
ریاضی محض-آنالیز علی رجائی ریاضی محض استادیار مشاهده مشاهده
ریاضی محض-آنالیز فرشته سعدی ریاضی محض دانشیار مشاهده مشاهده
ریاضی محض-آنالیز سیدمحمدباقر کاشانی ریاضی محض استاد مشاهده مشاهده
ریاضی محض-آنالیز سیداحمد موسوی ریاضی محض استاد مشاهده مشاهده
ریاضی محض-جبر سیدمسعود امینی ریاضی محض استاد مشاهده مشاهده
ریاضی محض-جبر علی ایرانمنش ریاضی محض استاد مشاهده مشاهده
ریاضی محض-جبر سیدمحمد باقری ریاضی محض دانشیار مشاهده مشاهده
ریاضی محض-جبر خسرو تاج بخش ریاضی محض استادیار مشاهده مشاهده
ریاضی محض-جبر عباس حیدری ریاضی محض استادیار مشاهده مشاهده
ریاضی محض-جبر علی رجائی ریاضی محض استادیار مشاهده مشاهده
ریاضی محض-جبر فرشته سعدی ریاضی محض دانشیار مشاهده مشاهده
ریاضی محض-جبر سیداحمد موسوی ریاضی محض استاد مشاهده مشاهده
ریاضی محض-جبر سیدمحمدباقر کاشانی ریاضی محض استاد مشاهده مشاهده
ریاضی محض-هندسه توپولوژِی سیدمسعود امینی ریاضی محض استاد مشاهده مشاهده
ریاضی محض-هندسه توپولوژِی علی ایرانمنش ریاضی محض استاد مشاهده مشاهده
ریاضی محض-هندسه توپولوژِی سیدمحمد باقری ریاضی محض دانشیار مشاهده مشاهده
ریاضی محض-هندسه توپولوژِی خسرو تاج بخش ریاضی محض استادیار مشاهده مشاهده
ریاضی محض-هندسه توپولوژِی عباس حیدری ریاضی محض استادیار مشاهده مشاهده
ریاضی محض-هندسه توپولوژِی علی رجائی ریاضی محض استادیار مشاهده مشاهده
ریاضی محض-هندسه توپولوژِی فرشته سعدی ریاضی محض دانشیار مشاهده مشاهده
ریاضی محض-هندسه توپولوژِی سیدمحمدباقر کاشانی ریاضی محض استاد مشاهده مشاهده
ریاضی محض-هندسه توپولوژِی سیداحمد موسوی ریاضی محض استاد مشاهده مشاهده