آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
بیوشیمی خسرو خواجه بیوشیمی استاد مشاهده مشاهده
بیوشیمی سامان حسینخانی بیوشیمی استاد مشاهده مشاهده
بیوشیمی رضا حسن ساجدی بیوشیمی دانشیار مشاهده مشاهده
بیوشیمی صادق حسن نیا بیوشیمی دانشیار مشاهده مشاهده
بیوشیمی منوچهر میرشاهی بیوشیمی دانشیار مشاهده مشاهده
بیوشیمی فرنگیس عطایی بیوشیمی استادیار مشاهده مشاهده
بیوشیمی بهاره دبیر منش بیوشیمی استادیار مشاهده مشاهده
بیوفیزیک حسین نادری منش بیوفیزیک استاد مشاهده مشاهده
بیوفیزیک بیژن رنجبر بیوفیزیک استاد مشاهده مشاهده
بیوفیزیک پرویز عبدالمالکی بیوفیزیک دانشیار مشاهده مشاهده
بیوفیزیک سیدشهریار عرب بیوفیزیک استادیار مشاهده مشاهده
بیوفیزیک مجید تقدیر بیوفیزیک استادیار مشاهده مشاهده
بیوفیزیک جواد ظهیری بیوفیزیک استادیار مشاهده مشاهده
ریززیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) حسین نادری منش بیوفیزیک استاد مشاهده مشاهده
ریززیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) بیژن رنجبر بیوفیزیک استاد مشاهده مشاهده
ریززیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) خسرو خواجه بیوشیمی استاد مشاهده مشاهده
ریززیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) سامان حسینخانی بیوشیمی استاد مشاهده مشاهده
ریززیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) مجید صادقی زاده ژنتیک استاد مشاهده مشاهده
ریززیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) مهرداد بهمنش ژنتیک دانشیار مشاهده مشاهده
ریززیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) مریم نیکخواه نانوبیوتکنولوژی استادیار مشاهده مشاهده
ریززیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) طاهره توحیدی مقدم نانوبیوتکنولوژی استادیار مشاهده مشاهده
ریززیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) الناز تمجید شبستری نانوبیوتکنولوژی استادیار مشاهده مشاهده
زیست شناسی-ژنتیک مولکولی مجید صادقی زاده ژنتیک مولکولی-ویروس مولکولی استاد مشاهده مشاهده
زیست شناسی-ژنتیک مولکولی مهرداد بهمنش ژنتیک انسانی-مولکولی دانشیار مشاهده مشاهده
زیست شناسی-ژنتیک مولکولی سیدجواد مولی ژنتیک مولکولی استاد مشاهده مشاهده
زیست شناسی-ژنتیک مولکولی بهرام محمدسلطانی ورنوسفادرانی ژنتیک مولکولی دانشیار مشاهده مشاهده
زیست شناسی-ژنتیک مولکولی صادق باباشاه ژنتیک مولکولی استادیار مشاهده مشاهده
فیزیولوژی گیاهی حسن زارع مایوان اکولوژی دانشیار مشاهده مشاهده
فیزیولوژی گیاهی فاطمه زرین کمر تکوین دانشیار مشاهده مشاهده
فیزیولوژی گیاهی محسن شریفی فیزیولوژی دانشیار مشاهده مشاهده
فیزیولوژی گیاهی فائزه قناتی فیزیولوژی دانشیار مشاهده مشاهده
فیزیولوژی گیاهی شاهرخ کاظم پوراوصالو سیستماتیک گیاهی استاد مشاهده مشاهده