آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
آبیاری و زهکشی سیدمجید میرلطیفی مهندسی آباری و زهکشی دانشیار مشاهده مشاهده
آبیاری و زهکشی مهدی کوچک زاده مهندسی آبیاری و زهکشی دانشیار مشاهده مشاهده
آبیاری و زهکشی مهدی همائی منابع آب- آگروهیدرولوژی استاد مشاهده مشاهده
اصلاح نباتات محمدصادق ثابت اصلاح‌نباتات - ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک استادیار مشاهده مشاهده
اصلاح نباتات حمید دهقانی اصلاح‌نباتات - ژنتیک بیومتری دانشیار مشاهده مشاهده
اصلاح نباتات قاسم کریم زاده اصلاح‌نباتات - سیتوژنتیک دانشیار مشاهده مشاهده
اصلاح نباتات احمد معینی اصلاح‌نباتات - کشت سلول و بافت گیاهی دانشیار مشاهده مشاهده
اصلاح نباتات سیدرضاقلی میرفخرائی اصلاح‌نباتات - مارکر‌های مولکولی استادیار مشاهده مشاهده
اقتصاد کشاورزی-سیاست و توسعه کشاورزی صادق خلیلیان اقتصاد کشاورزی- اقتصاد منابع طبیعی، سیاستها و توسعه کشاورزی دانشیار مشاهده مشاهده
اقتصاد کشاورزی-سیاست و توسعه کشاورزی سیدابوالقاسم مرتضوی اقتصاد نظری – اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی استادیار مشاهده مشاهده
اقتصاد کشاورزی-سیاست و توسعه کشاورزی محمدحسن وکیل پور اقتصادکشاورزی استادیار مشاهده مشاهده
اقتصاد کشاورزی-سیاست و توسعه کشاورزی سید حبیب اله موسوی اقتصاد کشاورزی استادیار مشاهده مشاهده
اقتصاد کشاورزی-سیاست و توسعه کشاورزی حامد نجفی علمدارلو اقتصاد کشاورزی- اقتصاد منابع طبیعی استادیار مشاهده مشاهده
بیماری شناسی گیاهی ابراهیم پورجم نماتد شناسی گیاهی استاد مشاهده مشاهده
بیماری شناسی گیاهی ابراهیم محمدی بیماری شناسی گیاهی- قارچ شناسی استاد مشاهده مشاهده
بیماری شناسی گیاهی ناصر صفائی بیماری شناسی گیاهی- قارچ شناسی دانشیار مشاهده مشاهده
بیماری شناسی گیاهی مسعود شمس بخش ویروس شناسی گیاهی دانشیار مشاهده مشاهده
بیماری شناسی گیاهی سیدعلی موسوی جرف بیماری شناسی گیاهی- قارچ شناسی دانشیار مشاهده مشاهده
بیماری شناسی گیاهی مجید پدرام نماتد شناسی گیاهی استادیار مشاهده مشاهده
بیوتکنولوژی کشاورزی سجاد رشیدی منفرد اصلاح ‌نباتات - ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک استادیار مشاهده مشاهده
بیوتکنولوژی کشاورزی مختار جلالی جواران اصلاح ‌نباتات - ژنتیک مولکولی دانشیار مشاهده مشاهده
بیوتکنولوژی کشاورزی مسعود شمس بخش بیماری شناسی گیاهی دانشیار مشاهده مشاهده
بیوتکنولوژی کشاورزی نیما احمدی باغبانی استادیار مشاهده مشاهده
ترویج و آموزش کشاورزی محمد چیذری ترویج و آموزش کشاورزی استاد مشاهده مشاهده
ترویج و آموزش کشاورزی حسن صدیقی ترویج و آموزش کشاورزی دانشیار مشاهده مشاهده
ترویج و آموزش کشاورزی همایون فرهادیان ترویج و آموزش کشاورزی استادیار مشاهده مشاهده
ترویج و آموزش کشاورزی عنایت عباسی ترویج و آموزش کشاورزی استادیار مشاهده مشاهده
ترویج و آموزش کشاورزی مسعود بیژنی ترویج و آموزش کشاورزی استادیار مشاهده مشاهده
ترویج و آموزش کشاورزی شهلا چوبچیان ترویج و آموزش کشاورزی استادیار مشاهده مشاهده
حشره شناسی کشاورزی علی اصغر طالبی کهدوئی حشره شناسی كشاورزی دانشیار مشاهده مشاهده
حشره شناسی کشاورزی یعقوب فتحی پور حشره شناسی كشاورزی استاد مشاهده مشاهده
حشره شناسی کشاورزی سعید محرمی پور حشره شناسی كشاورزی استاد مشاهده مشاهده
حشره شناسی کشاورزی حمیدرضا حاجی قنبر حشره شناسی كشاورزی دانشیار مشاهده مشاهده
حشره شناسی کشاورزی محمد مهرآبادی حشره شناسی كشاورزی استادیار مشاهده مشاهده
حشره شناسی کشاورزی اعظم میکانی حشره شناسی كشاورزی استادیار مشاهده مشاهده
زراعت سیدعلی محمد مدرس ثانوی زراعت استاد مشاهده مشاهده
زراعت زین العابدین طهماسبی سروستانی زراعت دانشیار مشاهده مشاهده
زراعت علی سروش زاده زراعت دانشیار مشاهده مشاهده
زراعت مجید آقاعلیخانی زراعت دانشیار مشاهده مشاهده
علوم باغبانی-اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی کاظم ارزانی باغبانی- میوه‌کاری استاد مشاهده مشاهده
علوم باغبانی-اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی عباس یداللهی باغبانی- میوه‌کاری استادیار مشاهده مشاهده
علوم باغبانی-اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی نوراله احمدی باغبانی- گل و گیاهان زینتی استادیار مشاهده مشاهده
علوم باغبانی-اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی علیرضا بابایی باغبانی- گل و گیاهان زینتی استادیار مشاهده مشاهده
علوم باغبانی-اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی محمدکاظم سوری باغبانی – سبزی‌کاری استادیار مشاهده مشاهده
علوم باغبانی-اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی عبدالعلی شجاعیان باغبانی – سبزی‌کاری استادیار مشاهده مشاهده
علوم باغبانی-اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی مهدی عیاری نوش آبادی باغبانی – گیاهان دارویی استادیار مشاهده مشاهده
علوم باغبانی-فیزیولوژی تولید وپس از برداشت گیاهان باغبانی کاظم ارزانی باغبانی- میوه‌کاری استاد مشاهده مشاهده
علوم باغبانی-فیزیولوژی تولید وپس از برداشت گیاهان باغبانی عباس یداللهی باغبانی- میوه‌کاری استادیار مشاهده مشاهده
علوم باغبانی-فیزیولوژی تولید وپس از برداشت گیاهان باغبانی نیما احمدی باغبانی- گل و گیاهان زینتی استادیار مشاهده مشاهده
علوم باغبانی-فیزیولوژی تولید وپس از برداشت گیاهان باغبانی علیرضا بابایی باغبانی- گل و گیاهان زینتی استادیار مشاهده مشاهده
علوم باغبانی-فیزیولوژی تولید وپس از برداشت گیاهان باغبانی محمدکاظم سوری باغبانی – سبزی‌کاری استادیار مشاهده مشاهده
علوم باغبانی-فیزیولوژی تولید وپس از برداشت گیاهان باغبانی عبدالعلی شجاعیان باغبانی – سبزی‌کاری استادیار مشاهده مشاهده
علوم باغبانی-فیزیولوژی تولید وپس از برداشت گیاهان باغبانی مهدی عیاری نوش آبادی باغبانی – گیاهان دارویی استادیار مشاهده مشاهده
علوم دامی- تغذیه دام یوسف روزبهان تغذیه دام رسمي قطعي مشاهده مشاهده
علوم دامی- تغذیه دام جواد رضائی تغذیه دام استادیار مشاهده مشاهده
علوم دامی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور رسول واعظ ترشیزی ژنتیک و اصلاح دام دانشیار مشاهده مشاهده
علوم دامی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور علی اکبر مسعودی ژنتیک و اصلاح دام استادیار مشاهده مشاهده
علوم دامی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور علی رضا احسانی ژنتیک و اصلاح دام استادیار مشاهده مشاهده
علوم طیور فرید شریعتمداری تغذیه طیور استاد مشاهده مشاهده
علوم طیور محمدامیر کریمی ترشیزی تغذیه طیور دانشیار مشاهده مشاهده
علوم طیور حامد احمدی تعیین نیاز طیور به مواد مغذی استادیار مشاهده مشاهده
علوم طیور شعبان رحیمی فیزیولوژی و بیماریهای طیور استاد مشاهده مشاهده
علوم طیور محسن شرفی فیزیولوژی استادیار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسی آب- سازه های آبی جمال محمدولی سامانی سازه های آبی استاد مشاهده مشاهده
علوم و مهندسی آب- سازه های آبی سیدعلی ایوب زاده سازه های آبی استاد مشاهده مشاهده
علوم و مهندسی آب- سازه های آبی محمدجواد منعم سازه های آبی دانشیار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسی آب- سازه های آبی مهدی مظاهری سازه های آبی استادیار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسی صنایع غذایی محمدعلی سحری علوم و مهندسی صنایع غذائی (فناوری مواد غذائی) استاد مشاهده مشاهده
علوم و مهندسی صنایع غذایی محمدحسین عزیزی تبریززاد علوم و مهندسی صنایع غذائی (فناوری مواد غذائی) استاد مشاهده مشاهده
علوم و مهندسی صنایع غذایی محسن برزگربفروئی علوم و مهندسی صنایع غذائی (فناوری مواد غذائی) استاد مشاهده مشاهده
علوم و مهندسی صنایع غذایی زهره حمیدی اصفهانی علوم و مهندسی صنایع غذائی (فناوری مواد غذائی) دانشیار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسی صنایع غذایی سلیمان عباسی علوم و مهندسی صنایع غذائی (فناوری مواد غذائی) دانشیار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسی صنایع غذایی حسن احمدی گاولیقی علوم و مهندسی صنایع غذائی (فناوری مواد غذائی) استادیار مشاهده مشاهده
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک-زمینه شیمی و آلودگی خاک محمدجعفر ملکوتی حاصلخیزی خاك و تغذیه گیاه استاد مشاهده مشاهده
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک-زمینه شیمی و آلودگی خاک مصطفی کریمیان اقبال پیدایش و رده بندی خاك دانشیار مشاهده مشاهده
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک-زمینه شیمی و آلودگی خاک حسینعلی بهرامی فیزیك و حفاظت خاك دانشیار مشاهده مشاهده
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک-زمینه شیمی و آلودگی خاک رسول راهنمائی شیمی خاک دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی مکانیک بیوسیستم-انرژی های تجدیدپذیر سعید مینائی مهندسی ماشینهای كشاورزی (اتوماسیون) دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی مکانیک بیوسیستم-انرژی های تجدیدپذیر برات قبادیان مهندسی مكانیك استاد مشاهده مشاهده
مهندسی مکانیک بیوسیستم-انرژی های تجدیدپذیر محمدهادی خوش تقاضا مهندسی ماشینهای كشاورزی (فناوری پس از برداشت) دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی مکانیک بیوسیستم-انرژی های تجدیدپذیر احمد بناکار مهندسی برق کنترل (سیستم های فازی – عصبی) استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی مکانیک بیوسیستم-انرژی های تجدیدپذیر غلام حسن نجفی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی مکانیک بیوسیستم-طراحی ماشینهای کشاورزی سعید مینائی مهندسی ماشینهای كشاورزی (اتوماسیون) دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی مکانیک بیوسیستم-طراحی ماشینهای کشاورزی برات قبادیان مهندسی مكانیك استاد مشاهده مشاهده
مهندسی مکانیک بیوسیستم-طراحی ماشینهای کشاورزی محمدهادی خوش تقاضا مهندسی ماشینهای كشاورزی (فناوری پس از برداشت) دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی مکانیک بیوسیستم-طراحی ماشینهای کشاورزی احمد بناکار مهندسی برق کنترل (سیستم های فازی – عصبی) استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی مکانیک بیوسیستم-طراحی ماشینهای کشاورزی غلام حسن نجفی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی مکانیک بیوسیستم-فناوری پس از برداشت سعید مینائی مهندسی ماشینهای كشاورزی (اتوماسیون) دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی مکانیک بیوسیستم-فناوری پس از برداشت برات قبادیان مهندسی مكانیك استاد مشاهده مشاهده
مهندسی مکانیک بیوسیستم-فناوری پس از برداشت محمدهادی خوش تقاضا مهندسی ماشینهای كشاورزی (فناوری پس از برداشت) دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی مکانیک بیوسیستم-فناوری پس از برداشت احمد بناکار مهندسی برق کنترل (سیستم های فازی – عصبی) استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی مکانیک بیوسیستم-فناوری پس از برداشت غلام حسن نجفی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشیار مشاهده مشاهده