متن کامل خبر


 
برگزاری جلسه دفاع از رساله آقای سید امیر موسوی - گروه زراعت

خلاصه خبر: مطالعه اثر سیستم های تغذیه و اکوتیپ بر زیست توده، عملکرد بذر، دانه و کیفیت روغن بامیه به منظور تولید بیودیزل

جلسه دفاع از رساله : سید امیر موسوی                                                             گروه: زراعت

عنوان رساله:مطالعه اثر سیستم های تغذیه و اکوتیپ بر زیست توده، عملکرد بذر، دانه و کیفیت روغن بامیه  به منظور تولید بیودیزل

ارائه کننده:سید امیر موسوی

استاد راهنما :  آقای دکتر مجید آقا­علیخانی

استاد مشاور : آقای دکتر برات قبادیان

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر سید علی محمد مدرس ثانوی

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر علی سروش زاده

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر آیدین حمیدی

استاد ناظر خارجی:آقای دکتر مجید امینی دهقی

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر سید علی محمد مدرس ثانوی

مکان : آمفی تئاتر شماره 2

تاریخ: 95/10/28

ساعت: -/13

چکیده:

بهمنظور بررسی تأثیر اکوتیپ و سیستمهای تغذیهای بر عملکرد، اجزاری عملکرد دانه و کیفیت بیودیزل بامیه آزمایشی در دو سال زراعی 1393 و 1394 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در استان تهران بهاجرا درآمد. این آزمایش بهصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل، سیستمهای تغذیهای کاملا شیمیایی (اوره)، کاملا آلی (ورمیکمپوست)، تلفیقی (اوره+ورمیکمپوست)، کاملا آلی با مایکوریزا (ورمیکمپوست+مایکوریزا)، تلفیقی با مایکوریزا (اوره+ورمیکمپوست+مایکوریزا) و شاهد (بدون کاربرد کود) بر اساس تأمین 120 کیلوگرم نیتروژن در هکتار در نظر گرفته شد. اکوتیپهای بامیه ایرانی مورد بررسی متعلق به اهواز، اصفهان و مشهد بودند. برای تولید بیودیزل، پس از تعیین محتوای روغن بذر بامیه هر تیمار، روغن ان استحصال شده و سپس بهوسیله سامانه راکتور فراصوت تحت واکنش ترانس استریفیکاسیون به بیودیزل تبدیل شد. نتایج نشان داد که در بین اکوتیپ‌‌های بامیه، بیشترین عملکرد دانه را اکوتیپ اصفهان به میزان (kg/ha53/1603) تولید کرد و کمترین عملکرد دانه (kg/ha7/1509) در اکوتیپ اهواز مشاهده شد. بیشترین میزان عملکرد دانه بامیه (kg/ha47/1835) تحت سیستم مدیریت تغذیه تلفیقی + مایکوریزا ایجاد شد و کمترین میزان عملکرد دانه (kg/ha86/939) در تیمار شاهد به دست آمد. بذر اکوتیپهای بامیه ایرانی بهطور متوسط دارای %20-19روغن هستند. بیشترین اسیدهای چرب تشکیل دهنده این روغن عبارت‌اند از، لینولئیک اسید (18:2C)، پالمتیک اسید (16:0C) و اولیئک اسید (18:1C). نتایج نشان داد که کیفیت روغن بذر بامیه بیشتر تابع ویژگیژنتیک گیاه است، اما عملکرد روغن، کاملا به شیوه مدیریت زراعی بستگی دارد. روغن بذر بامیه به دلیل دارا بودن مقادیر زیاد اسید پالمتیک، فاقد مصرفی خوراکی برای انسان است. بیودیزل تهیه شده از این روغن با احراز نمودن استانداردهای لازم، بهعنوان ماده اولیه مناسب برای تولید انرژی محسوب میشود.

واژه‏های کلیدی: بامیه، بیودیزل، مدیریت تغذیه، مایکوریزا، ورمی‌کمپوست

28 دی 1395 / تعداد نمایش : 1802