متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله آقای جلال قادری - گروه: خاکشناسی

خلاصه خبر: بررسی معدنی شدن گوگرد عنصری در شرایط رطوبتی و حرارتی مختلف و تعیین حد بحرانی آن برای گندم، ذرت و کلزا

جلسه دفاع از رساله:جلال قادری                                                                                          گروه: خاکشناسی         

عنوان رساله:  بررسی معدنی شدن گوگرد عنصری در شرایط رطوبتی و حرارتی مختلف و تعیین حد بحرانی آن برای گندم، ذرت و کلزا

ارائه کننده: جلال قادری

استاد راهنمای اول (اصلی) :  آقای دکتر محمد جعفر ملکوتی   

استاد راهنمای دوم :  آقای دکتر کاظم خاوازی

  استاد مشاور اول : آقای دکتر محمدحسین داوودی

استاد ناظر داخلی: آقای دکتر حسینعلی بهرامی   

استاد ناظر داخلی: آقای دکتر رسول راهنمائی

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر هادی اسدی رحمانی      

استاد ناظر خارجی:آقای دکتر محمد مهدی طهرانی    

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر رسول راهنمایی

مکان : آمفی تئاتر شماره 2

تاریخ: 96/4/10

چکیده

در خاک­های آهکی، علی­رغم وجود مقادیر فراوان برخی از عناصر غذایی، فرم محلول و قابل جذب این عناصر کمتر از مقدار لازم، برای رشد و نمو مناسب گیاه بوده و کمبود عناصر غذایی یکی از عوامل محدود کننده تولید محصول در این خاک­ها محسوب می‌شود. افزايش گوگرد به خاك و اكسيداسيون آن، مي­تواند باعث كاهش pHخاک و رفع این مشکل شود. از آنجا كه اثر بخشی گوگرد بستگی به اكسيده شدن آن به اسيد سولفوريك دارد، لذا آگاهي از چگونگي اكسيداسيون آن در خاك­هاي آهکی و عوامل موثر بر آن مي­تواند اولين گام برای بكارگيري اين ماده در زمينه اصلاح خاك، كاهش pHو تغذيه گياهي باشد. بدین منظور این پژوهش در سه بخش به شرح زیر طراحی گردید.در بخش اول، تاثیر دو رژيم رطوبتي (40 و 60 درصد رطوبت اشباع) و چهار سطح گوگرد (۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ كيلوگرم بر هكتار) به همراه باکتری تیوباسیلوس و مواد آلی، در سه تکرار و در قالب طرح بلوک­‌های کامل تصادفی روی 34 نمونه خاك از سری­های مختلف خاک که نماینده خاک­های ایران بودند، بر اکسیداسیون گوگرد و برخی از خصوصیات شیمیایی خاک، به مدت یک سال و در درجه حرارت ثابت 25 درجه سانتی‌گراد بررسی شد. در این تحقیق مقدار pH، هدایت الکتریکی، سولفات، فسفات، آهن و روی قابل استفاده در تمام خاک­ها اندازه گیری شد. در بخش دوم، تأثیر سه رژيم حرارتي (14، 25 و 36 درجه سانتی گراد) و در چهار سطح گوگرد (0، 500، 1000 و 1000 کیلوگرم در هکتار) در 60 درصد رطوبت اشباع به همراه باکتری تیوباسیلوس و ماده آلی در 10 نمونه خاک که از نظر روند اکسیداسیون متفاوت بودند، به مدت 42 روز بررسی شد. در بخش سوم، به منظور اثر­بخشی گوگرد بر عملکرد کمی و کیفی گیاهان گندم (Triticumastivum L.)، ذرت (Zea mays L.) وکلزا(Brassica napusL.)،تحقیقی با چهار سطح گوگرد (500،250،0 و 1000 کیلوگرم در هکتار) همراه با باکتری تیوباسیلوس و مواد آلی، در چهار مزرعه با مقدار سولفات متفاوت ( 7، 13، 18و 27 میلی‌گرم بر کیلوگرم)، در استان کرمانشاه، طی دو سال زراعی (1393-95) اجرا شد. عملکرد و غلظت عناصر غذایی در دانه هر سه گیاه، اندازه گیری و برآوردی از حد بحرانی گوگرد نیز بوسیله روش تصویری کیت –نلسون انجام شد. در تمام آزمایش­های فوق به ازای هر 50 کیلوگرم گوگرد مصرفی، یک کیلوگرم باکتری تیوباسیلوس و مقدار 10 تن در هکتار کود آلی ورمی کمپوست نیز به طور یکنواخت استفاده شد. نتایج بخش اول نشان داد که با کاربرد مقادیر مختلف گوگرد در شرایط مختلف رطوبتی در خاک­های مورد آزمایش به استثنای خاک­های شور، pHکاهش و هدایت الکتریکی، سولفات، فسفات، آهن و روی قابل­استفاده افزایش یافت و بین تاثیر تیمار­های مختلف روی صفات اندازه گیری شده، اختلاف معنی­داری در سطح یک درصد (P<0.01) مشاهده شد. با افزایش مقدار گوگرد و زمان آنکوباسیون، مقدار اکسیداسیون گوگرد کاهش یافت. نتایج در بخش دوم نشان داد که با کاربرد مقادیر مختلف گوگرد و افزایش درجه حرارت از 14 به 36 درجه سانتی گراد در طول دوره آنکوباسیون، pHکاهش، هدایت الکتریکی و سولفات محلول افزایش یافت و بین تاثیر تیمارهای مختلف بر صفات اندازه گیری شده اختلاف معنی­داری در سطح یک درصد (P<0.01) مشاهده شد. همچنین، نتایج بخش سوم نشان داد که با مصرف گوگرد همراه با باکتری تیوباسیلوس و مواد آلی، عملکرد و غلظت عناصر غذایی به‌­طور معنی­داری در دانه‌­هایگندم، ذرت و کلزا در هر چهار مزرعه افزایش یافت. بیشترین مقدار افزایش با مصرف 1000 کیلوگرم بر هکتار گوگرد بود. درصد افزایش عملکرد در مزارع گندم در چغانرگس، ماهیدشت، نجف‌آباد و قمشهنسبت به تیمار شاهد به ترتیب 6/6، 7، 4 و 2/3 درصد، در مزارع ذرت 2/8، 8/9، 9/4 و 8/3 و در مزارع کلزا 7/16، 18، 7/11 و 4/10 درصد بود. ارزیابی اقتصادی این تحقیق با روش بودجه بندی جزیی نشان داد در مزارعی که مقدار سولفات آن­ها کمتر از حد بحرانی بود،کاربرد گوگرد اقتصادی بود. در این تحقیق حد بحرانی گوگرد با استقاده از روش تصویری کیت –نلسون برای دستیابی به 90 درصد عملکرد نسبی، برای گندم، ذرت و کلزا در کرمانشاه به ترتیب 12، 15 و 17 میلی گرم بر کیلوگرم خاک برآورد شد.

 

واژه­های کلیدی: گوگرد، اکسیداسیون، رژیم رطوبتی، رژیم حرارتی، pHخاک، سولفات، فسفر، آهن و روی، گندم (TriticumastivumL.)، ذرت (Zea mays L.)،کلزا (Brassica napusL.)، عملکرد

 


 

7 تیر 1396 / تعداد نمایش : 1383