متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله دکتری راضیه قائمی - گروه: بیماری شناسی گیاهی

خلاصه خبر: مطالعه برهمکنش چغندرقند- Heterodera schachtiiو شناسایی برخی از ژن­های دفاعی القاء شده

جلسه دفاع از رساله:خانم راضیه قائمی                                                                  گروه:  بیماری شناسی گیاهی

عنوان رساله: مطالعه برهمکنش چغندرقند- Heterodera schachtiiو شناسایی برخی از ژن­های دفاعی القاء شده

ارائه کننده:خانم راضیه قائمی

استاد راهنمای اول (اصلی) : آقای دکتر ابراهیم پورجم

استاد راهنمای دوم  : آقای دکتر ناصر صفایی

استاد مشاور اول :آقای دکتر سید باقر محمودی

استاد مشاور دوم :آقای دکتر رحیم مهرابی

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر مسعود شمس بخش

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر مجید پدرام 

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر واهه میناسیان

استاد ناظر خارجی:خانم دکتر زهرا تنها معافی

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر مجید پدرام

مکان : آمفی تئاتر شماره 1

تاریخ: 96/10/13

18 دی 1396 / تعداد نمایش : 721