آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
اقتصاد-اقتصاد سلامت حسین صادقی سقدل مدیریت بازاریابی اقتصاد انرژی، منابع ومحیط زیست دانشیار مشاهده مشاهده
اقتصاد-اقتصاد سلامت عباس عصاری آرانی توسعه وبرنامه ریزی اقتصاد استادیار مشاهده مشاهده
اقتصاد-اقتصاد سلامت سجاد فرجی دیزجی اقتصاد نظری استادیار مشاهده مشاهده
حسابداری حسین اعتمادی حسابداری دانشیار مشاهده مشاهده
حسابداری محمدعلی آقایی حسابداری دانشیار مشاهده مشاهده
حسابداری سحر سپاسی حسابداری استادیار مشاهده مشاهده
حسابداری علی اصغر انواری رستمی مدیریت مالی و سرمایه گذاری استاد مشاهده مشاهده
سیاستگذاری علم و فناوری شعبان الهی مدیریت سیستم ها دانشیار مشاهده مشاهده
سیاستگذاری علم و فناوری سید سپهر قاضی نوری نائینی مهندسی صنایع دانشیار مشاهده مشاهده
سیاستگذاری علم و فناوری علیرضا حسن زاده مدیریت سیستم ها دانشیار مشاهده مشاهده
سیاستگذاری علم و فناوری مهدی مجید پور سیاستگذاری علم و فناوری استادیار مشاهده مشاهده
علوم اقتصادی- اقتصاد بین الملل رضا نجارزاده اقتصاد نظری دانشیار مشاهده مشاهده
علوم اقتصادی- اقتصاد بین الملل کاظم یاوری اقتصاد نظری دانشیار مشاهده مشاهده
علوم اقتصادی- اقتصاد بین الملل منصور اعتصامی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی-اقتصاد منابع-اقتصاد پولی استادیار مشاهده مشاهده
علوم اقتصادی- اقتصاد بین الملل بهرام سحابی اقتصاد نظری استادیار مشاهده مشاهده
علوم اقتصادی- اقتصاد بین الملل حسن حیدری اقتصاد سنجی استادیار مشاهده مشاهده
مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی حسن دانائی فرد مدیریت دولتی استاد مشاهده مشاهده
مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی احمدعلی خائف الهی مدیریت دانشیار مشاهده مشاهده
مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی علی اصغر فانی مدیریت دانشیار مشاهده مشاهده
مدیریت راهبردی اصغر مشبکی اصفهانی مدیریت بازرگانی – مدیریت استراتژیک – رفتارسازمانی – بازاریابی استاد مشاهده مشاهده
مدیریت راهبردی حمید خدادادحسینی مدیریت بازرگانی – استراتژی بازاریابی استاد مشاهده مشاهده
مدیریت راهبردی اسداله کردنائیج مدیریت – گرایش سیاستگذاری دولتی و بازرگانی دانشیار مشاهده مشاهده
مدیریت راهبردی فرشته منصوری موید مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی استادیار مشاهده مشاهده
مدیریت صنعتی-استراتژی صنعتی عباس مقبل باعرض مدیریت صنعتی اتوماسیون تولید دانشیار مشاهده مشاهده
مدیریت صنعتی-استراتژی صنعتی علی رجب زاده قطرمی مدیریت صنعتی مدیریت تولید دانشیار مشاهده مشاهده
مدیریت صنعتی-استراتژی صنعتی عادل آذر مدیریت صنعتی- OR استاد مشاهده مشاهده
مدیریت فناوری اطلاعات-کسب و کار هوشمند شعبان الهی مدیریت سیستم ها دانشیار مشاهده مشاهده
مدیریت فناوری اطلاعات-کسب و کار هوشمند سید سپهر قاضی نوری نائینی مهندسی صنایع دانشیار مشاهده مشاهده
مدیریت فناوری اطلاعات-کسب و کار هوشمند علیرضا حسن زاده مدیریت سیستم ها دانشیار مشاهده مشاهده