آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
تکثیر و پرورش آبزیان محمدرضا کلباسی مسجدشاهی مهندسی منابع طبیعی-شیلات(تکثیر و پرورش آبزیان) استاد مشاهده مشاهده
تکثیر و پرورش آبزیان عبدالمحمد عابدیان کناری شیلات استاد مشاهده مشاهده
زیست شناسی دریا-جانوران دریایی سیدجعفر سیف آبادی مختاری ماهی شناسی دانشیار مشاهده مشاهده
زیست شناسی دریا-جانوران دریایی صابر خدابنده بیولوژی ماهیان دریا دانشیار مشاهده مشاهده
زیست شناسی دریا-جانوران دریایی محمدصادق علوی یگانه شیلات استادیار مشاهده مشاهده
شیلات-عمل آوری محصولات شیلاتی مسعود رضائی شیلات استاد مشاهده مشاهده
شیلات-عمل آوری محصولات شیلاتی سیدفخرالدین حسینی شیلات استادیار مشاهده مشاهده
علوم جنگل- جنگل شناسی و اکولوژی جنگل سیدمحسن حسینی جنگلداری استاد مشاهده مشاهده
علوم جنگل- جنگل شناسی و اکولوژی جنگل مسعود طبری کوچکسرائی جنگلداری استاد مشاهده مشاهده
علوم جنگل- جنگل شناسی و اکولوژی جنگل امید اسماعیل زاده جنگلداری استادیار مشاهده مشاهده
علوم جنگل- جنگل شناسی و اکولوژی جنگل یحیی کوچ جنگلداری استادیار مشاهده مشاهده
علوم جنگل- جنگل شناسی و اکولوژی جنگل سیدجلیل علوی جنگلداری استادیار مشاهده مشاهده
علوم جنگل- جنگل شناسی و اکولوژی جنگل مسلم اکبری نیا جنگلداری دانشیار مشاهده مشاهده
علوم جنگل- جنگل شناسی و اکولوژی جنگل سیدغلامعلی جلالی جنگلداری دانشیار مشاهده مشاهده
علوم جنگل-جنگلداری سیدمحسن حسینی جنگلداری استاد مشاهده مشاهده
علوم جنگل-جنگلداری مسعود طبری کوچکسرائی جنگلداری استاد مشاهده مشاهده
علوم جنگل-جنگلداری امید اسماعیل زاده جنگلداری استادیار مشاهده مشاهده
علوم جنگل-جنگلداری یحیی کوچ جنگلداری استادیار مشاهده مشاهده
علوم جنگل-جنگلداری سیدجلیل علوی جنگلداری استادیار مشاهده مشاهده
علوم جنگل-جنگلداری مسلم اکبری نیا جنگلداری دانشیار مشاهده مشاهده
علوم جنگل-جنگلداری سیدغلامعلی جلالی جنگلداری استادیار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسی آبخیز-حفاظت آب و خاک سیدحمیدرضا صادقی مهندسی حفاظت آب و خاک استاد مشاهده مشاهده
علوم و مهندسی آبخیز-حفاظت آب و خاک حمیدرضا مرادی رکابدارکلائی جغرافیای طبیعی دانشیار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسی آبخیز-حفاظت آب و خاک مهدی وفاخواه آبخیزداری دانشیار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسی آبخیز-حفاظت آب و خاک عبدالواحد خالدی درویشان علوم و مهندسی آبخیزداری استادیار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسی آبخیز-حفاظت آب و خاک سیدخلاق میرنیاهریکنده ئی دانشیار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسی آبخیز-مدیریت حوزه های آبخیز سیدحمیدرضا صادقی مهندسی حفاظت آب و خاک استاد مشاهده مشاهده
علوم و مهندسی آبخیز-مدیریت حوزه های آبخیز حمیدرضا مرادی رکابدارکلائی جغرافیای طبیعی دانشیار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسی آبخیز-مدیریت حوزه های آبخیز مهدی وفاخواه آبخیزداری دانشیار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسی آبخیز-مدیریت حوزه های آبخیز عبدالواحد خالدی درویشان علوم ومهندسی آبخیزداری استادیار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسی آبخیز-مدیریت حوزه های آبخیز سیدخلاق میرنیاهریکنده ئی دانشیار مشاهده مشاهده
فرآورده های چندسازه چوب سعید کاظمی نجفی استاد مشاهده مشاهده
فرآورده های چندسازه چوب بهبود محبی چوب شناسی و صنایع چوب دانشیار مشاهده مشاهده
فرآورده های چندسازه چوب ربیع بهروزاشکیکی مهندسی شیمی-مهندسی فرآیند دانشیار مشاهده مشاهده
محیط زیست-آلودگی محیط زیست عباس اسماعیلی ساری منابع طبیعی استاد مشاهده مشاهده
محیط زیست-آلودگی محیط زیست علیرضا ریاحی بختیاری فناوری کنترل آلودگی محیط زیست دانشیار مشاهده مشاهده
محیط زیست-آلودگی محیط زیست حبیب اله یونسی مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی دانشیار مشاهده مشاهده
محیط زیست-آلودگی محیط زیست سیدمحمود قاسم پوری محیط زیست استادیار مشاهده مشاهده
محیط زیست-آلودگی محیط زیست نادر بهرامی فر شیمی استادیار مشاهده مشاهده
مرتعداری قاسمعلی دیانتی تیلکی مهندسی منابع طبیعی،مرتعداری دانشیار مشاهده مشاهده
مرتعداری رضا عرفانزاده زیست شناسی-علوم گیاهی دانشیار مشاهده مشاهده
مرتعداری مهدی عابدی مهندسی منابع طبیعی،مرتعداری استادیار مشاهده مشاهده