آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
مهندسی پلیمر مهرداد کوکبی مهندسی پلیمر – نانوکامپوزیت مهندسی پلیمر-نانوکامپوزیت استاد مشاهده مشاهده
مهندسی پلیمر نادره گلشن ابراهیمی مهندسی پلیمر -فرآیند شكل‌دهی دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی پلیمر مهدی رزاقی کاشانی مهندسی پلیمر - كامپوزیت دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی پلیمر احمدرضا بهرامیان مهندسی پلیمر – کامپوزیت دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی پلیمر محمدحسین نوید فامیلی مهندسی پلیمر - فرآیند شكل دهی دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی پلیمر محمدعلی سمسارزاده پلیمر- علوم و مهندسی ماکرومولکول استاد مشاهده مشاهده
مهندسی پلیمر علیرضا شریف مهندسی پلیمر- علوم و مهندسی ماکرومولکول استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی پلیمر مهدی عبداللهی مهندسی پلیمر- فرآیند پلیمریزاسیون استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی پلیمر عباس شیخ مهندسی پلیمر- فرآیند شکل دهی استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی شیمی- طراحی فرآیند علی حق طلب مهندسی شیمی استاد مشاهده مشاهده
مهندسی شیمی- طراحی فرآیند جعفر توفیقی داریان مهندسی شیمی استاد مشاهده مشاهده
مهندسی شیمی- طراحی فرآیند رامین کریم زاده مهندسی شیمی دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی شیمی- طراحی فرآیند حسن پهلوانزاده مهندسی شیمی استاد مشاهده مشاهده
مهندسی شیمی- طراحی فرآیند سیدمجتبی صدر عاملی مهندسی شیمی استاد مشاهده مشاهده
مهندسی شیمی- طراحی فرآیند محمدرضا امیدخواه نسرین مهندسی شیمی استاد مشاهده مشاهده
مهندسی شیمی- طراحی فرآیند مهرداد منطقیان مهندسی شیمی استاد مشاهده مشاهده
مهندسی شیمی- طراحی فرآیند محسن وفائی سفتی مهندسی شیمی استاد مشاهده مشاهده
مهندسی شیمی- طراحی فرآیند آرزو جعفری مهندسی نفت استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی شیمی- طراحی فرآیند سیدسعید حسینی مهندسی شیمی استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی سیدعباس شجاع الساداتی مهندسی شیمی -بیوتکنولوژی استاد مشاهده مشاهده
مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی ابراهیم واشقانی فراهانی مهندسی شیمی- زیست پزشکی استاد مشاهده مشاهده
مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی سیدمحمد موسوی مهندسی شیمی بیوتکنولوژی دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی احسان معتمدیان مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی محسن نصرتی مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی سیدمرتضی ضمیر مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی سمیره هاشمی نجف آبادی مهندسی شیمی- زیست پزشکی دانشیار مشاهده مشاهده