متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: بهنام داوودی- گروه پلیمریزاسیون

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پایان‌نامه: بهنام داوودی

  • عنوان: مطالعه‌ی تاثیر طول زنجیر آبگریز روی رفتار جذب پلی ساکارید اسکلروگلوکان آبگریز شده بر سطح ذرات کربناتی در حضور آب سازند
  • ارائه‌کننده: بهنام داوودی
  • یاستاد راهنمای اول: دکتر علیرضا شریف
  • استاد راهنمای دوم: دکتر جمال اعلایی هره دشت
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر مهدی عبداللهی
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر علیرضا خوش نیت ( پژوهشگاه صنعت نفت)
  • استاد مشاور اول: -
  • مکان: دانشکده فنی مهندسی – اتاق 118
  • تاریخ: 96/12/9
  • ساعت: 16:30

چکیدهجذب کنترل شده یک پلیمر از محلول آب نمکی آن، بر سنگ مخزن، از اهمیت فراوانی در فرایندهای ازدیاد برداشت نفت (EOR) برخوردار است. در این تحقیق، پلیمر اسکلروگلوکان از طریق پیوندزنی 3 نوع مولکول آبگریز، با طول‌های بخش آلکیلی متفاوت: هگزانوییل کلراید، دکانوییل کلراید و استئاروییل کلراید، اصلاح شده و رفتار جذب هر یک از ساختارهای اصلاح شده بر سنگ‌های کربناتی، ساختار غالب مخازن نفتی ایران، مورد مطالعه قرار گرفته است. کیفیت وکمیت سنتز اسکلروگلوکان‌های اصلاح شده، با استفاده از روش FTIR مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد، سطح آبگریزی اسکلروگلوکان با افزایش طول بخش آلکیلی عامل اصلاح کننده، از هگزانوییل کلراید به استئاروییل کلراید، افزایش میابد. میزان جذب هریک از نمونه‌های اسکلروگلوکان اولیه‌ و اصلاح شده از محلول‌های نمکی آن‌ها، بر سطح سنگ کربناتی، در شرایط عملیاتی مختلف بررسی گردید. نمونه اسکلروگلوکان اولیه، کمترین میزان جذب در تمامی شرایط را دارا بود. با افزایش طول زنجیر آبگریز کننده در نمونه‌های اصلاح شده، میزان جذب بر سنگ کربناتی افزایش یافت. این امر، به افزایش میزان و قدرت برهم‌کنش‌های آبگریز فی ما بین عوامل اصلاح کننده، با افزایش طول بخش آلکیلی، نسبت داده شد. بعلاوه، با افزایش دما، بدلیل بهبود حلالیت پلیمرها، مقدار جذب هر 3 اسکلروگلوکان آبگریز شده افزایش یافت. اما، با افزایش طول بخش آلکیلی عامل آبگریز کننده، از تاثیر دما بر افزایش میزان جذب کاسته شد. پیش‌بینی میزان و سنتیک جذب نمونه‌ها، با دقت مطلوب، به ترتیب با استفاده از مدل‌های لانگمویر و شبه مرتبه دوم میسر گردید. نهایتا، مقادیر انرژی آزاد فرایند جذب، در تمام شرایط و برای همه‌ی نمونه‌ها، منفی بود. همچنین، مقادیر مثبت آنتالپی جذب بر گرماگیر بودن فرایند دلالت داشته و افزایش میزان جذب با افزایش دما را توجیه نمود. در تمامی نمونه‌ها، اثرات آنتروپیک بیش از اثرات آنتالپیک واکنش جذب را تحت تاثیر قرار داد. بنابراین و با توجه به مقادیر آنتالپی جذب محاسبه شده، میتوان فرایند جذب نمونه های اسکلروگلوکان اصلاح شده بر سنگ کربناتی را فیزیکی بشمار آورد.
کلمات کلیدیجذب سطحی- اسکلروگلوکان-طول زنجیر آبگریز-سنگ کربنات-اصلاحات شیمیایی

12 اسفند 1396 / تعداد نمایش : 394