آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی محمدتقی احمدی مهندسی عمران مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی استاد مشاهده مشاهده
مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری مهندسی عمران مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی استاد مشاهده مشاهده
مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی مسعود قدسیان مهندسی عمران مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی استاد مشاهده مشاهده
مهندسی عمران-راه و ترابری امیر کاووسی مهندسی عمران - راه وترابری دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی عمران-راه و ترابری ابوالفضل حسنی مهندسی عمران - راه و ترابری استاد مشاهده مشاهده
مهندسی عمران-راه و ترابری امین میرزا بروجردیان مهندسی عمران - راه و ترابری استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی عمران-راه و ترابری سید محمد اصغر زاده مهندسی عمران - راه و ترابری استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی عمران-سازه علی اکبر آقاکوچک عمران – سازه استاد مشاهده مشاهده
مهندسی عمران-سازه شریف شاه بیک عمران – سازه استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی عمران-سازه حمید محرمی عمران – سازه دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی عمران-سازه حامد خضر زاده عمران – سازه استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی عمران-سازه عباسعلی تسنیمی عمران ( سازه و زلزله ) استاد مشاهده مشاهده
مهندسی عمران-مهندسی حمل ونقل محمود صفارزاده مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل ونقل استاد مشاهده مشاهده
مهندسی عمران-مهندسی حمل ونقل امیررضا ممدوحی مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل ونقل استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی عمران-مهندسی حمل ونقل سید احسان سید ابریشمی مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل ونقل استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی عمران-مهندسی زلزله حمزه شکیب دینامیک سازه و مهندسی زلزله استاد مشاهده مشاهده
مهندسی عمران-مهندسی زلزله عباسعلی تسنیمی مهندسی سازه و مهندسی زلزله استاد مشاهده مشاهده
مهندسی عمران-مهندسی زلزله ناصر خاجی مهندسی زلزله و زلزله شناسی مهندسی استاد مشاهده مشاهده
مهندسی عمران-مهندسی زلزله مسعود سلطانی محمدی مهندسی سازه و زلزله دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی عمران-مهندسی ژئوتکنیک علی کمک پناه مهندسی عمران - خاك و پی دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی عمران-مهندسی ژئوتکنیک محمود یزدانی مهندسی عمران - خاك و پی استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی عمران-مهندسی ژئوتکنیک علی اکبر گلشنی مهندسی عمران - خاك و پی استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی عمران-مهندسی ژئوتکنیک محمد نوروزعلیایی مهندسی عمران – خاك و پی استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی محیط زیست حسین گنجی دوست مهندسی عمران (مهندسی محیط زیست) استاد مشاهده مشاهده
مهندسی محیط زیست بیتا آیتی مهندسی عمران (مهندسی محیط زیست) دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی محیط زیست نادر مختارانی مهندسی عمران (مهندسی محیط زیست) استادیار مشاهده مشاهده