آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
پژوهش هنر رضا افهمی پژوهش هنر دانشیار مشاهده مشاهده
پژوهش هنر حسن علی پورمند پژوهش هنر دانشیار مشاهده مشاهده
پژوهش هنر اصغر فهیمی فر پژوهش هنر دانشیار مشاهده مشاهده
شهرسازی محمدرضا پورجعفر معماری – طراحی شهری استاد مشاهده مشاهده
شهرسازی علی اکبر تقوائی برنامه ریزی شهری و روستایی دانشیار مشاهده مشاهده
شهرسازی مجتبی رفیعیان برنامه ریزی شهری- سیستم های شهری دانشیار مشاهده مشاهده
شهرسازی هاشم داداش پور برنامه ریزی شهری و منطقه ای- گرایش برنامه ریزی منطقه ای دانشیار مشاهده مشاهده
شهرسازی حمید رضا صارمی برنامه ریزی شهری و منطقه ای استادیار مشاهده مشاهده
شهرسازی احسان رنجبر معماری – طراحی شهری استادیار مشاهده مشاهده
شهرسازی سیدعلی صفوی معماری – طراحی شهری استادیار مشاهده مشاهده
مدیریت پروژه و ساخت محمدحسین صبحیه مدیریت پروژه و ساخت استادیار مشاهده مشاهده
مدیریت پروژه و ساخت احسان اله اشتهاردیان مدیریت پروژه و ساخت استادیار مشاهده مشاهده
معماری مجتبی انصاری معماری دانشیار مشاهده مشاهده
معماری محمدرضا بمانیان معماری استاد مشاهده مشاهده
معماری افسانه زرکش معماری استادیار مشاهده مشاهده
معماری محمدجواد مهدوی نژاد معماری - معماری دانشیار مشاهده مشاهده
معماری کیانوش سوزنچی علوم محیطی استادیار مشاهده مشاهده
معماری مهدی حقیقت بین معماری استادیار مشاهده مشاهده
معماری منصور یگانه معماری استادیار مشاهده مشاهده
معماری منظر مجتبی انصاری معماری دانشیار مشاهده مشاهده
معماری منظر محمدرضا بمانیان معماری استاد مشاهده مشاهده
معماری منظر افسانه زرکش معماری استادیار مشاهده مشاهده
معماری منظر محمدجواد مهدوی نژاد معماری - معماری دانشیار مشاهده مشاهده
معماری منظر کیانوش سوزنچی علوم محیطی استادیار مشاهده مشاهده
معماری منظر مهدی حقیقت بین معماری استادیار مشاهده مشاهده
معماری منظر خسرو دانشجو معماری استادیار مشاهده مشاهده
معماری منظر منصور یگانه معماری استادیار مشاهده مشاهده
هنرهای اسلامی- زمینه نقاشی ایرانی مهناز شایسته فر هنر اسلامی دانشیار مشاهده مشاهده
هنرهای اسلامی- زمینه نقاشی ایرانی محمد خزائی گرافیک استاد مشاهده مشاهده
هنرهای اسلامی- زمینه نقاشی ایرانی محمدکاظم حسن وند نقاشی دانشیار مشاهده مشاهده
هنرهای اسلامی- زمینه نقاشی ایرانی سید ابوتراب احمد پناه هنرهای تجسمی استادیار مشاهده مشاهده