آئین‌نامه‌ها/دستورالعمل‌ها


 

bulletنظامنامه پژوهشی پژوهشكده مطالعات مدیریت و بهره وری ایران

تعاریف و اصطلاحات

طرح: موضوع تحقیقاتی كلان است كه جهت نیل به هدف یا اهدافی كلان تعریف و تبیین میگردد. یك طرح ممكن است در قالب یك یا چند پروژه به اجرا در آید.
پروژه: موضوع تحقیقاتی كه بر اساس طرح پیشنهادی یا شرح خدمات مورد توافق مجری و كارفرما به اجرا در می آید و از مراحل (فازها) زمانبندی و ستاده یا ستاده هایی خاص برخوردار می باشد.
مجری: شخص حقیقی یا حقوقی است كه اجرای طرح یا پروژه را طی قراردادی بر عهده گیرد.
شورای راهبری: تركیبی از طرفین مجری و كارفرماست كه هدایت و نظارت كلان بر اجرای صحیح و دقیق طرح یا پروژه را بر عهده دارند.
مدیر پروژه: مسئول هدایت و اجرای صحیح و دقیق و علمی طرح یا پروژه مطابق با مفاد قرارداد منعقده فی مابین مجری و كارفرما می باشد.
مدیر گروه یا تیم: مسئول هدایت و اجرای صحیح و دقیق و علمی بخشی از طرح یا پروژه مطابق با مفاد قرارداد منعقده فی مابین مجری و كارفرما می باشد. یك پروژه ممكن است در قالب چند گروه یا تیم سازماندهی شود.
كارشناس مسئول: مسئول هدایت و اجرای دقیق و صحیح عملیاتی است كه در یك گروه یا تیم تحقیقاتی جهت نیل به هدف یا اهداف گروه به اجرا در می آید.
كارشناس: مسئول اجرای عملیات پژوهشی تحت نظر كارشناس مسئول گروه یا تیم می باشد.

فرآیند كلان انجام طرحهای پژوهشی پژوهشكده

 1. معرفی توانمندیهای پژوهشی پژوهشكده به مشتریان ، نیازسنجی پژوهشی، دریافت و یا توزیع موضوعات پژوهشی دریافتی از سوی سازمانها یا شورای پژوهشی بین گروههای پژوهشی
  • درخواست كتبی (شفاهی) سازمان و یا اساتید جهت انجام پروژه تحقیقاتی
  • رئیس مركز درخواست ها را بررسی نموده وبا توجه به آیین نامه داخلی طرحهای تحقیقاتی گروه پژوهشی و اساتید و كارشناسان پژوهشی مربوطه ارجاع می دهد.
 2. تهیه طرحهای پژوهشی مناسب در راستای اهداف پژوهشكده و ارسال آن به مشتریان جهت بررسی و اظهار نظر نهایی
  • گروه پژوهشی و یا مدیر طرح یا پروژه ، موضوع را بررسی نموده طرح پیشنهادی را تنظیم نموده به رئیس مركز ارائه می نماید.
  • رئیس مركز طرح پیشنهادی را بررسی نموده و در صورت تائید، طی نامه ای به سازمان مربوطه ارجاع می دهد.
 3. برگزاری جلسات توجیهی و كارشناسی با مشتریان در صورت ضرورت و درخواست آنها
  • پس از موافقت سازمان مربوطه با طرح پیشنهادی رئیس مركز به گروه پژوهشی یا مدیر طرح یا پروژه اعلام می نماید كه نسبت به تنظیم شرح خدمات، نفر ساعات مورد نیاز و مبلغ پیشنهادی و مدت زمان انجام پروژه اقدام نماید.
  • رئیس مركز در صورت تائید، كلیه اطلاعات طرح را به مدیر اجرائی ارجاع می دهد.
 4. عقد قرارداد اولیه با مشتریان
  • مدیر اجرائی نسبت به تنظیم قرارداد پژوهشی اقدام نموده و به رئیس مركز تسلیم می نماید.
  • رئیس مركز در صورت تائید، نامه مربوطه به ارسال قرارداد را امضاء نموده و به دفتر ارجاع می دهد.
  • متصدی امور دفترنامه را شماره و ثبت نموده و به همراه چهار نسخه قرارداد به سازمان مربوطه ارسال می نماید.
  • متصدی امور دفتر، پس از دریافت قرارداد امضاء شده از سازمان طرف قرارداد، قرارداد را ثبت و به مدیر اجرایی و مسئول حسابداری ارجاع می دهد.
  • مدیر داخلی پس از دریافت قرارداد و پیش پرداخت اولیه آن به مدیر طرح یا پروژه اطلاع می دهد كه نسبت به انجام پروژه اقدام نمایند.
  • مسئول حسابداری بر اساس روش اجرائی «امور مالی» نسبت به دریافت و پرداختهای قرارداد منعقده اقدام می نماید.
 5. همكاری در سازماندهی اجرایی طرحهای پژوهشی و عقد قراردادهای لازم با دست اندركاران طرحهای پژوهشی
 6. ثبت اطلاعات لازم در بانك اطلاعات طرحهای پژوهشی، جهت نظارت كلان بر اجرا و مساعدت در رفع اشكالات احتمالی مطروحه در طی مراحل اجرای طرح و به هنگام نمودن بانك اطلاعاتی طرحهای پژوهشی پژوهشكده
 7. نظارت كلان بر پیشرفت طرحها و دریافت گزارش از روند پروژه ها بر طبق مراحل پیش بینی شده
  • مدیر طرح یا پروژه نسبت به انجام پروژه تحقیقاتی اقدام و گزارشهای پیشرفت كار را بر اساس قرارداد به مدیر داخلی ارائه می نمایند.
  • مدیر اجرائی گزارش كاركرد را به رئیس پژوهشكده (مجری) یا معاونت پژوهشی ارائه نموده و پس از تایید جهت سازمان طرف قرارداد ارسال می نماید.
  • مدیر اجرائی پس از حصول نتیجه گزارش، نظر سازمان طرف قرارداد را به رئیس پژوهشكده (مجری) و مدیر طرح ارائه می نماید.
 8. دریافت گزارشات نهایی از مدیران طرحها و پروژه ها و بهره گیری از آنها در جهت نشر نتایج تحقیقاتی و به هنگام سازی بانك اطلاعاتی پژوهشكده
 9. سنجش و ارزیابی موفقیت و رضایتمندی طرحها و پروژه ها از دیدگاه مشتریان

* بندهای 1 و 2 و 3 و 5 فرآیند فوق در خصوص آن دسته از پروژه های پژوهشكده كه از سوی اعضای هیات علمی خارج از پژوهشكده به پژوهشكده معرفی و توسط آنها به اجرا در می آید موضوعیت نداشته و توسط فرد هیات علمی مذكور به اجرا در خواهد آمد.

شاخصهای نیل به هدف نظام پژوهشی پژوهشكده

 1. تعداد پروپوزالهایی كه طی دوره معین تهیه و ارایه شده است.
 2. تعداد ساعات حضور در جلساتی كه صرف مذاكرات مرتبط با طرحهای پژوهشی طی دوره معین گردیده است.
 3. تعداد طرحهایی كه طی دوره معین به قرارداد منجر شده است.
 4. تعداد طرحهایی كه طی دوره معین با موفقیت به اتمام رسیده اند.
 5. حجم ریالی طرحهایی كه طی دوره معین به قرارداد منجر شده اند.
 6. حجم ریالی معادل درصد تكمیل طرحها و پروژه ها طی دوره معین.
 7. حجم ریالی سود واقعی طرحها و پروژه های پژوهشی طی دوره معین
 8. میزان رضایت مشتریان و كارفرمایان از طرحها و پروژه های پژوهشی پژوهشكده
 9. شاخصهای تركیبی

دستورالعمل رسیدگی به شكایات مشتریان

 1. دریافت شكایت كتبی مشتریان توسط دبیرخانه پژوهشكده
 2. ارجاع شكایت كتبی به رئیس مركز و به تبع آن به معاون پژوهشی مركز برای پیگیری لازم
 3. ارجاع موضوع به مدیر طرح یا پروژه مربوطه جهت انجام اقدامات ضروری
 4. برگزاری جلساتی با كارفرما یا مشتری و ارایه بازخور آن به پژوهشكده و یا ارسال جوابیه ای به كارفرما یا مشتری و درج در پرونده طرح یا پروژه مربوطه
 5. دریافت بازخور از مشتری یا كارفرما در خصوص رسیدگی بعمل آمد
 6. انعكاس نتیجه بازخورد جهت بهبود وضعیت اجرای صحیح و دقیق طرحها و پروژه ها

سیستم كد گذاری طرحها یا پروژه ها

كد طرحها و پروژه های مركز كدی 5 رقمی می باشد ***** كه در آن دو حرف اول از سمت چپ به ماهیت طرح یا پروژه اختصاص یافته است و سه كاراكتر سمت راست نیز به شماره سریال هر طرح یا پروژه در زمینه های مرتبط خود اختصاص می یابد. هر طرح یا پروژه از یكی از ماهیت های برخوردار میگردد:

 • مرتبط با موضوع اقتصادی EC > Economics
 • مرتبط با موضوع مهندسی، بهره وری PR > Productivity
 • مرتبط با مدیریت اطلاعات IM > Information Management
 • مرتبط با مدیریت MA > Management
 • مرتبط با سایر موضوعات OT > Others