آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
مهندسی صنایع محمدرضا امین ناصری مهندسی صنایع دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی صنایع امیر البدوی مهندسی صنایع استاد مشاهده مشاهده
مهندسی صنایع سیدکمال چهارسوقی مهندسی صنایع دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی صنایع الیپس مسیحی مهندسی صنایع استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی صنایع سیدحسام الدین ذگردی مهندسی صنایع دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی صنایع نسیم نهاوندی مهندسی صنایع دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی صنایع رضا برادران کاظم زاده مهندسی صنایع دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی صنایع محمد اقدسی مهندسی صنایع دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی صنایع محمدمهدی سپهری مهندسی صنایع استاد مشاهده مشاهده
مهندسی صنایع پرستو محمدی اقتصاد صنعتی استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی صنایع بختیار استادی مهندسی صنایع استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی صنایع مجید شیخ محمدی مهندسی صنایع- مهندسی طراحی سیستمها استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی صنایع فریماه مخاطب رفیعی مهندسی صنایع، مهندسی مالی دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی صنایع مهرداد کارگری مهندسی صنایع استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی صنایع علی حسین زاده کاشان مهندسی صنایع استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی صنایع سمیه سادات مهندسی صنایع استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم های اطلاعاتی محمدرضا امین ناصری مهندسی صنایع دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم های اطلاعاتی محمد اقدسی مهندسی صنایع دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم های اطلاعاتی سیدکمال چهارسوقی مهندسی صنایع دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم های اطلاعاتی محمدمهدی سپهری مهندسی صنایع استاد مشاهده مشاهده
مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم های اطلاعاتی غلامعلی منتظر مهندسی برق- فناوری اطلاعات دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم های اطلاعاتی بابک تیمورپور مهندسی صنایع – مدیریت فناوری اطلاعات استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم های اطلاعاتی امیر البدوی مهندسی صنایع استاد مشاهده مشاهده
مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم های اطلاعاتی مهرداد کارگری مهندسی صنایع استادیار مشاهده مشاهده