آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
حقوق جزا و جرم شناسی محمدجعفر حبیب زاده حقوق جزا و جرم شناسی استاد مشاهده مشاهده
حقوق جزا و جرم شناسی محمد فرجیها حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار مشاهده مشاهده
حقوق جزا و جرم شناسی محمود صابر حقوق جزا و جرم شناسی استادیار مشاهده مشاهده
حقوق جزا و جرم شناسی سیددرید موسوی مجاب حقوق جزا و جرم شناسی استادیار مشاهده مشاهده
حقوق خصوصی طیبه صاحب حقوق خصوصی استادیار مشاهده مشاهده
حقوق خصوصی محمد عیسائی تفرشی حقوق خصوصی استاد مشاهده مشاهده
حقوق خصوصی مرتضی شهبازی نیا حقوق خصوصی دانشیار مشاهده مشاهده
حقوق خصوصی محمود صادقی حقوق خصوصی دانشیار مشاهده مشاهده
حقوق خصوصی محمدباقر پارساپور حقوق خصوصی دانشیار مشاهده مشاهده
حقوق خصوصی ابراهیم عزیزی حقوق خصوصی استادیار مشاهده مشاهده