بابك محمدزاده اصل
دانشیار
  • دکتری: مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
  • کارشناسی‌ارشد: مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
  • کارشناسی:
  • آدرس: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،گروه مهندسی پزشکی-بیوالکترونیک