فرم‌ها


 

bulletفرم های دانشگاه
bulletفرم های دانشکده


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: صورتجلسه ارزیابی جامع دکتری دکتری 46
فرم شماره 2: صورتجلسه آزمون کتبی ارزیابی جامع دکتری 29
فرم شماره 3: فرم درخواست تغییر برنامه درسی مشترک 4
فرم شماره 5: فرم انصراف از تحصیل مشترک 22
فرم راه اندازی رشته جدید هیات علمی 1
فرم تایید صلاحیت مدرس مدعو هیات علمی 1
فرم درخواست مهمانی مشترک 0
درخواست تمدید تحصیلی اول کارشناسی ارشد 0
فرم درخواست تمدید تحصیلی دوم کارشناسی ارشد 1
فرم درخواست تمدید تحصیلی دانشجویان دکتری دکتری 1فرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: قرارداد فوق دکتری دکتری 23
فرم شماره 2: برگه پشتیبانی از طرح پذیرش دانشجویان دکتری برای عناوین اعلام شده در جراید دکتری 6
فرم شماره 3: فرم اعلان زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی به منظور پذیرش دانشجویان دکتری دکتری 4
فرم شماره 3: اعلان برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد 55
فرم شماره 1: برگه درخواست حق التالیف مقاله مشترک 30
فرم شماره 2: برگ درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی مشترک 38
فرم شماره 3: مشخصات اساتید ، دانشجویان و کارکنان ، جهت تحصیل/ آموزش/ فرصت مطالعاتی به خارج از کشور مشترک 26
فرم شماره 4: برگه چکیده فرصت مطالعاتی مشترک 25
فرم شماره 5: مدارک لازم جهت تسویه حساب فرصت مطالعاتی مشترک 19
فرم شماره 6: گزارش سالانه پیشرفت کار برنامه های پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس مشترک 15
فرم شماره 7: گزارش سه‌ماهه پیشرفت کار طرحهای پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس مشترک 60
فرم شماره 8: کاربرگ تقاضای صدور معرفی نامه همکار تحقیقاتی مشترک 6
فرم شماره 9: برگه درخواست پرداخت حق‌التالیف مخصوص دانشجویان مشترک 13
فرم شماره 10: فرم دریافت حق عضویت در انجمنهای علمی ـ تخصصی داخل و خارج کشور مشترک 6
فرم شماره 12: فرم گزارش سه ماهه مشترک 168
فرم شماره 16: فرم مقالات مستخرج از پایان‌نامه/ رساله دانشجویان مشترک 44
فرم شماره 17: فرم انتخاب پایان‌نامه/ رساله برتر دانشجویی مشترک 25
فرم شماره 19: فرم تایید مقاله توسط استاد راهنما مشترک 20
فرم شماره 20: نمونه حاشیه بندی صفحات شروع هر فصل پایان نامه/ رساله مشترک 37
مشخصات کارکنان ایرانی جهت ارائه مقاله در مجمع علمی خارج از کشور هیات علمی 1
فرم دریافت حق عضویت در انجمنهای علمی – تخصصی داخل و خارج کشور هیات علمی 3
فرم گزارش علمی از شرکت در مجمع علمی بین‌المللی خارج از کشور هیات علمی 0
برگه درخواست اعضای هیات علمی در خصوص دوره های آموزشی-تحقیقاتی کوتاه مدت هیات علمی 1
برنامه پژوهشی میان مدت اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس هیات علمی 3
درخواست شرکت در کارگاههای خارج از کشور هیات علمی 0
فرم گزارش برای تمدید تحصیلی دانشجو در مرحله انجام پایان نامه/رساله مشترک 14
فرم طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد(12 آبان 1397) کارشناسی ارشد 123
فرم طرح تحقیق رساله دکتری (12 آبان 1397) دکتری 51
فرم هزينه كرد پشتيباني پايان‌نامه‌/ رساله ( 15 دی 1397) مشترک 3
آيين نامه چاپ پايان‌نامه (رساله‌)هاي دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس‌ ( 17 دی 1397) مشترک 4
آيين‌نامه حق مالكيت مادي و معنوي در مورد نتايج پژوهشهاي علمي دانشگاه تربيت مدرس ( 17 دی 1397) مشترک 4
برگه صورتجلسه پيش‌دفاع دانشجويان دكتري (17 دی 1397) دکتری 1
برگه صورتجلسه سمينار شش ماهه (17 دی 1397) دکتری 7
فرم صدور مجوز همکار تحقیقاتی در آزمایشگاه (17 دی 1397) مشترک 1