آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
آب و هواشناسی- مخاطرات آب و هوایی یوسف قویدل رحیمی آب و هوا شناسی دانشیار مشاهده مشاهده
آب و هواشناسی- مخاطرات آب و هوایی منوچهر فرج زاده اصل آب و هواشناسی ماهواره ای استاد مشاهده مشاهده
آموزش زبان انگلیسی رضا غفارثمر آموزش زبان انگلیسی دانشیار مشاهده مشاهده
آموزش زبان انگلیسی غلامرضا کیانی آموزش زبان انگلیسی دانشیار مشاهده مشاهده
آموزش زبان انگلیسی رامین اکبری آموزش زبان انگلیسی دانشیار مشاهده مشاهده
آموزش زبان انگلیسی محمد مومنیان آموزش زبان انگلیسی استادیار مشاهده مشاهده
آموزش زبان فرانسه رویا لطافتی ادبیات فرانسه و ادبیات تطبیقی دانشیار مشاهده مشاهده
آموزش زبان فرانسه حمیدرضا شعیری معناشناسی استاد مشاهده مشاهده
آموزش زبان فرانسه روح اله رحمتیان آموزش زبان فرانسه دانشیار مشاهده مشاهده
آموزش زبان فرانسه پریوش صفا زبان شناسی و آموزش زبان دانشیار مشاهده مشاهده
آموزش زبان فرانسه محمود رضا گشمردی آموزش زبان فرانسه دانشیار مشاهده مشاهده
باستانشناسی-دوران اسلامی جواد نیستانی باستانشناسی دانشیار مشاهده مشاهده
باستانشناسی-دوران اسلامی سیدمهدی موسوی کوهپر باستانشناسی دانشیار مشاهده مشاهده
باستانشناسی-دوران پیش از تاریخ حامد وحدتی نسب پیش از تاریخ دانشیار مشاهده مشاهده
باستانشناسی-دوران تاریخی علیرضا هژبری نوبری باستانشناسی-دوران تاریخی استاد مشاهده مشاهده
باستانشناسی-دوران تاریخی سیدمهدی موسوی کوهپر باستانشناسی-دوران تاریخی دانشیار مشاهده مشاهده
برنامه ریزی درسی هاشم فردانش روانشناسی و تکنولوژی آموزشی دانشیار مشاهده مشاهده
برنامه ریزی درسی محمود مهرمحمدی برنامه ریزی درسی استاد مشاهده مشاهده
تاریخ اسلام فاطمه جان احمدی تاریخ – تاریخ اسلام دانشیار مشاهده مشاهده
تاریخ اسلام سیدهاشم آقاجری تاریخ استادیار مشاهده مشاهده
تاریخ-ایران بعد از اسلام سیدهاشم آقاجری تاریخ استادیار مشاهده مشاهده
تاریخ-ایران بعد از اسلام مقصود علی صادقی گندمانی تاریخ ایران بعد از اسلام دانشیار مشاهده مشاهده
تکنولوژی آموزشی هاشم فردانش روانشناسی و تکنولوژی آموزشی دانشیار مشاهده مشاهده
تکنولوژی آموزشی محمود مهرمحمدی علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی استاد مشاهده مشاهده
تکنولوژی آموزشی ابراهیم طلائی علوم تربیتی- تحقیقات تربیتی استادیار مشاهده مشاهده
تکنولوژی آموزشی جواد حاتمی علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی- طراحی آموزشی دانشیار مشاهده مشاهده
جامعه شناسی-جامعه شناسی سیاسی محمد علی خلیلی اردکانی جامعه شناسی استادیار مشاهده مشاهده
جامعه شناسی-جامعه شناسی سیاسی علیرضا شجاعی زند جامعه شناسی استادیار مشاهده مشاهده
جامعه شناسی-جامعه شناسی سیاسی محمد رضائی مطالعات فرهنگی استادیار مشاهده مشاهده
جامعه شناسی-جامعه شناسی سیاسی علی ساعی جامعه شناسی سیاسی استادیار مشاهده مشاهده
جامعه شناسی-جامعه شناسی فرهنگی محمد علی خلیلی اردکانی جامعه شناسی استادیار مشاهده مشاهده
جامعه شناسی-جامعه شناسی فرهنگی علیرضا شجاعی زند جامعه شناسی استادیار مشاهده مشاهده
جامعه شناسی-جامعه شناسی فرهنگی محمد رضائی مطالعات فرهنگی استادیار مشاهده مشاهده
جامعه شناسی-جامعه شناسی فرهنگی علی ساعی جامعه شناسی سیاسی استادیار مشاهده مشاهده
جغرافیا و برنامه ریزی شهری صفر قائد رحمتی جغرافیا و برنامه ریزی شهری استادیار مشاهده مشاهده
جغرافیا و برنامه ریزی شهری سیدعلی علوی جغرافیا و برنامه ریزی شهری استادیار مشاهده مشاهده
جغرافیا و برنامه ریزی شهری ابوالفضل مشکینی جغرافیا و برنامه ریزی شهری استادیار مشاهده مشاهده
جغرافیای سیاسی محمدرضا حافظ نیا جغرافیای سیاسی استاد مشاهده مشاهده
جغرافیای سیاسی زهرا احمدی پور جغرافیای سیاسی استاد مشاهده مشاهده
روابط بین الملل محمدحسین جمشیدی روابط بین الملل استادیار مشاهده مشاهده
روابط بین الملل احمد سلطانی نژاد روابط بین الملل استادیار مشاهده مشاهده
روابط بین الملل سید مسعود موسوی شفائی روابط بین الملل استادیار مشاهده مشاهده
روابط بین الملل نبی اله ابراهیمی روابط بین الملل استادیار مشاهده مشاهده
روابط بین الملل محسن اسلامی روابط بین الملل استادیار مشاهده مشاهده
روانشناسی کاظم رسول زاده طباطبائی روانشناسی دانشیار مشاهده مشاهده
روانشناسی پرویز آزادفلاح روانشناسی دانشیار مشاهده مشاهده
روانشناسی عباسعلی الهیاری روانشناسی استادیار مشاهده مشاهده
روانشناسی ماریایوجینیا آگیلامرجن روانشناسی استاد مشاهده مشاهده
روانشناسی مریم اسماعیلی نسب روانشناسی استادیار مشاهده مشاهده
زبان و ادبیات عرب خلیل پروینی زبان و ادبیات عربی(گرایش ادبیات) استاد مشاهده مشاهده
زبان و ادبیات عرب کبری روشن فکر زبان و ادبیات عربی دانشیار مشاهده مشاهده
زبان و ادبیات عرب عیسی متقی زاده زبان و ادبیات عربی دانشیار مشاهده مشاهده
زبان و ادبیات فارسی-ادبیات غنائی حسینعلی قبادی زبان و ادبیات فارسی استاد مشاهده مشاهده
زبان و ادبیات فارسی-ادبیات غنائی سعید بزرگ بیگدلی زبان و ادبیات فارسی دانشیار مشاهده مشاهده
زبان و ادبیات فارسی-ادبیات غنائی غلامحسین غلامحسین زاده زبان و ادبیات فارسی دانشیار مشاهده مشاهده
زبان و ادبیات فارسی-ادبیات غنائی ناصر نیکوبخت زبان و ادبیات فارسی استاد مشاهده مشاهده
زبان و ادبیات فارسی-ادبیات غنائی حسینعلی قبادی زبان و ادبیات فارسی استاد مشاهده مشاهده
زبان و ادبیات فارسی-ادبیات غنائی سعید بزرگ بیگدلی زبان و ادبیات فارسی دانشیار مشاهده مشاهده
زبان و ادبیات فارسی-ادبیات غنائی غلامحسین غلامحسین زاده زبان و ادبیات فارسی دانشیار مشاهده مشاهده
زبان و ادبیات فارسی-ادبیات غنائی ناصر نیکوبخت زبان و ادبیات فارسی استاد مشاهده مشاهده
زبانشناسی فردوس آقاگل زاده سیلاخور زبانشناسی استاد مشاهده مشاهده
زبانشناسی ارسلان گلفام زبانشناسی دانشیار مشاهده مشاهده
زبانشناسی عالیه کردزعفرانلوکامبوزیا زبانشناسی دانشیار مشاهده مشاهده
زبانشناسی سحر بهرامی خورشید زبانشناسی استادیار مشاهده مشاهده
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی عباس منوچهری باغبادرانی علوم سیاسی-فلسفه سیاسی-اندیشه سیاسی استاد مشاهده مشاهده
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی مسعود غفاری علوم سیاسی-مطالعات ایران استادیار مشاهده مشاهده
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی حاتم قادری فلسفه سیاسی استادیار مشاهده مشاهده
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی ابوالفضل شکوری فلسفه وفقه سیاسی استادیار مشاهده مشاهده
علوم سیاسی-مسائل ایران عباس منوچهری باغبادرانی علوم سیاسی-فلسفه سیاسی-اندیشه شناسی استاد مشاهده مشاهده
علوم سیاسی-مسائل ایران مسعود غفاری علوم سیاسی- مطالعات ایران استادیار مشاهده مشاهده
علوم سیاسی-مسائل ایران حاتم قادری فلسفه سیاسی استادیار مشاهده مشاهده
علوم سیاسی-مسائل ایران ابوالفضل شکوری فلسفه و فقه سیاسی استادیار مشاهده مشاهده
علوم قرآن وحدیث نهله غروی نائینی علوم قرآن و حدیث استاد مشاهده مشاهده
علوم قرآن وحدیث علی حاجی خانی علوم قرآن و حدیث-زبان وادبیات عربی استادیار مشاهده مشاهده
علوم قرآن وحدیث کاوس روحی برندق فقه واصول-مدرسی معارف(مبانی نظری) استادیار مشاهده مشاهده
علوم قرآن وحدیث نصرت نیل ساز علوم قرآن و حدیث استادیار مشاهده مشاهده
فلسفه - منطق لطف اله نبوی فلسفه- منطق دانشیار مشاهده مشاهده
فلسفه - منطق داود حسینی چفلی فلسفه – منطق استادیار مشاهده مشاهده
فلسفه - منطق سیدمحمدعلی حجتی فلسفه – منطق دانشیار مشاهده مشاهده
فلسفه- مشاء رضا اکبریان فلسفه اسلامی- حکمت متعالیه استاد مشاهده مشاهده
فلسفه- مشاء محمد سعیدی مهر فلسفه اسلامی- حکمت متعالیه استاد مشاهده مشاهده
فیزیولوژی ورزشی-متابولیسم بیوشیمی محمد احسانی مدیریت ورزشی استاد مشاهده مشاهده
فیزیولوژی ورزشی-متابولیسم بیوشیمی هاشم کوزه چیان مدیریت ورزشی استاد مشاهده مشاهده
فیزیولوژی ورزشی-متابولیسم بیوشیمی رضا قراخانلو فیزیولوژی ورزشی دانشیار مشاهده مشاهده
فیزیولوژی ورزشی-متابولیسم بیوشیمی حمید آقاعلی نژاد فیزیولوژی ورزشی دانشیار مشاهده مشاهده
مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی ورزشی محمد احسانی مدیریت ورزشی استاد مشاهده مشاهده
مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی ورزشی هاشم کوزه چیان مدیریت ورزشی استاد مشاهده مشاهده
مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی ورزشی رضا قراخانلو فیزیولوژی ورزشی دانشیار مشاهده مشاهده
مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی ورزشی حمید آقاعلی نژاد فیزیولوژی ورزشی دانشیار مشاهده مشاهده
مطالعات زنان-حقوق زن در اسلام نهله غروی نائینی علوم قرآن و حدیث استاد مشاهده مشاهده
مطالعات زنان-حقوق زن در اسلام عزت السادات میرخانی فقه و اصول و حقوق اسلامی استادیار مشاهده مشاهده
مطالعات زنان-حقوق زن در اسلام طوبی شاکری فقه و حقوق جزا استادیار مشاهده مشاهده
مطالعات زنان-حقوق زن در اسلام فریده شکری حقوق خصوصی استادیار مشاهده مشاهده