آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
استخراج معدن-استخراج مسعود منجزی استخراج استاد مشاهده مشاهده
استخراج معدن-استخراج احمدرضا صیادی اقتصاد و مدیریت معدنی دانشیار مشاهده مشاهده
استخراج معدن-استخراج جعفر خادمی حمیدی استخراج استادیار مشاهده مشاهده
فناوری نانو-نانو مواد سهراب سنجابی مواد دانشیار مشاهده مشاهده
فناوری نانو-نانو مواد رضا پورصالحی نانو فیزیک استادیار مشاهده مشاهده
فناوری نانو-نانو مواد حمید دلاوری حسن کیاده نانومواد استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی متالورژی و مواد-سرامیک احسان طاهری نساج مهندسی مواد – سرامیک دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی متالورژی و مواد-سرامیک رسول صراف ماموری مهندسی مواد - سرامیک دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی متالورژی و مواد-سرامیک پروین علیزاده سیگارپیچ مهندسی مواد - سرامیک مهندسی مواد-سرامیک دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی متالورژی ومواد امیر عبداله زاده مهندسی مواد - شناسایی استاد مشاهده مشاهده
مهندسی متالورژی ومواد حمیدرضا شاهوردی مهندسی مواد - شناسایی دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی متالورژی ومواد رضا میراسمعیلی مهندسی مواد – شناسایی استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی متالورژی ومواد همام نفاخ موسوی مهندسی مواد – شناسایی استادیار مشاهده مشاهده