آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی محمدرضا انصاری تبدیل انرژی دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی قاسم حیدری نژاد تبدیل انرژی استاد مشاهده مشاهده
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کیومرث مظاهری بادی تبدیل انرژی استاد مشاهده مشاهده
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی مهدی معرفت تبدیل انرژی استاد مشاهده مشاهده
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی حسن خالقی تبدیل انرژی دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی علی جعفریان دهکردی تبدیل انرژی دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی هادی پاسدار شهری تبدیل انرژی استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی محمد ضابطیان طرقی تبدیل انرژی استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی محمد مهدی هیهات تبدیل انرژی استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی رضا مداحیان تبدیل انرژی استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی مکانیک-ساخت و تولید امیرحسین بهروش ساخت و تولید دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی مکانیک-ساخت و تولید یوسف حجت ساخت و تولید دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی مکانیک-ساخت و تولید محمدحسین صادقی ساخت و تولید استاد مشاهده مشاهده
مهندسی مکانیک-ساخت و تولید محمد گلزار ساخت وتولید دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی مکانیک-ساخت و تولید حسن مسلمی نائینی ساخت و تولید استاد مشاهده مشاهده
مهندسی مکانیک-ساخت و تولید محمدجواد ناطق ساخت وتولید دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی مکانیک-ساخت و تولید داود اکبری ساخت وتولید استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی مکانیک-ساخت و تولید محمد رضا کرفی ساخت و تولید استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی مکانیک-ساخت و تولید محمد مهدی عاقلی حاجی آبادی ساخت و تولید استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی هوافضا-دینامیک پرواز و کنترل فتح اله امی پیشرانش دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی هوافضا-دینامیک پرواز و کنترل مجید میرزائی طراحی سازه های هوافضایی دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی هوافضا-دینامیک پرواز و کنترل بهزاد قدیری دهکردی آیرودینامیک استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی هوافضا-دینامیک پرواز و کنترل سیدحمید جلالی نائینی دینامیک پرواز و کنترل استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی هوافضا-دینامیک پرواز و کنترل سعید کریمیان علی آبادی آیرودینامیک استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی هوافضا-دینامیک پرواز و کنترل مسعود ابراهیمی کچویی دینامیک پرواز و کنترل استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی هوافضا-دینامیک پرواز و کنترل امین فرخ آبادی طراحی سازه های هوافضایی استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی هوافضا-سازه های هوایی فتح اله امی پیشرانش دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی هوافضا-سازه های هوایی مجید میرزائی طراحی سازه های هوافضایی دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی هوافضا-سازه های هوایی بهزاد قدیری دهکردی آیرودینامیک استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی هوافضا-سازه های هوایی سیدحمید جلالی نائینی دینامیک پرواز و کنترل استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی هوافضا-سازه های هوایی سعید کریمیان علی آبادی آیرودینامیک استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی هوافضا-سازه های هوایی مسعود ابراهیمی کچویی دینامیک پرواز و کنترل استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی هوافضا-سازه های هوایی امین فرخ آبادی طراحی سازه های هوافضایی استادیار مشاهده مشاهده