آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
مهندسی مكانیك - ساخت و تولید محمد مهدی عاقلی حاجی آبادی ساخت و تولید استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی مكانیك - ساخت و تولید محمد گلزار ساخت وتولید دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی مكانیك - ساخت و تولید حسن مسلمی نائینی ساخت و تولید استاد مشاهده مشاهده
مهندسی مكانیك - ساخت و تولید محمدجواد ناطق ساخت وتولید دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی مكانیك - ساخت و تولید داود اکبری ساخت وتولید استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی مكانیك - ساخت و تولید محمد رضا کرفی ساخت و تولید استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی مكانیك - ساخت و تولید محمدحسین صادقی ساخت و تولید استاد مشاهده مشاهده
مهندسی مكانیك - ساخت و تولید یوسف حجت ساخت و تولید دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی مكانیك - ساخت و تولید امیرحسین بهروش ساخت و تولید دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی مكانیك ـ طراحی كاربردی مجید محمدی مقدم طراحی ¬کاربردی دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی مكانیك ـ طراحی كاربردی غلامحسین لیاقت طراحی کاربردی استاد مشاهده مشاهده
مهندسی مكانیك ـ طراحی كاربردی سیامک اسماعیل زاده خادم طراحی ¬کاربردی استاد مشاهده مشاهده
مهندسی مكانیك ـ طراحی كاربردی محمدرضا قضاوی خوراسگانی طراحی کاربردی دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی مكانیك ـ طراحی كاربردی اکبر علی بیگلو طراحی¬ کاربردی استاد مشاهده مشاهده
مهندسی مكانیك ـ طراحی كاربردی غلامحسین رحیمی شعرباف مقدس طراحی کاربردی استاد مشاهده مشاهده
مهندسی مكانیك - تبدیل انرژی محمد مهدی هیهات تبدیل انرژی استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی مكانیك - تبدیل انرژی هادی پاسدار شهری تبدیل انرژی استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی مكانیك - تبدیل انرژی علی جعفریان دهکردی تبدیل انرژی دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی مكانیك - تبدیل انرژی حسن خالقی تبدیل انرژی دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی مكانیك - تبدیل انرژی محمد ضابطیان طرقی تبدیل انرژی استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی مكانیك - تبدیل انرژی مهدی معرفت تبدیل انرژی استاد مشاهده مشاهده
مهندسی مكانیك - تبدیل انرژی رضا مداحیان تبدیل انرژی استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی مكانیك - تبدیل انرژی محمدرضا انصاری تبدیل انرژی استاد مشاهده مشاهده
مهندسی مكانیك - تبدیل انرژی قاسم حیدری نژاد تبدیل انرژی استاد مشاهده مشاهده
مهندسی مكانیك - تبدیل انرژی کیومرث مظاهری بادی تبدیل انرژی استاد مشاهده مشاهده
مهندسی هوا فضا مجید میرزائی طراحی سازه های هوافضایی دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی هوا فضا امین فرخ آبادی طراحی سازه¬های هوافضایی استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی هوا فضا مسعود ابراهیمی کچویی دینامیک پرواز و کنترل استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی هوا فضا سعید کریمیان علی آبادی آیرودینامیک استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی هوا فضا بهزاد قدیری دهکردی آیرودینامیک استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی هوا فضا فتح اله امی پیشرانش دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی هوا فضا سیدحمید جلالی نائینی دینامیک پرواز و کنترل استادیار مشاهده مشاهده