زمانبندی کلاس‌ها


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# رباتیک (اختیاری ) سجاد ازگلی کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 13:30-15:00، هرهفته، سه شنبه ، 13:30-15:00
# کنترل غیر خطی (اختیاری ) سجاد ازگلی کارشناسی ارشد
# کنترل غیر خطی (اصلی ) سجاد ازگلی کارشناسی ارشد
# کنترل غیر خطی (اصلی ) سجاد ازگلی کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 09:30-11:00، هرهفته، سه شنبه ، 09:30-11:00
# کنترل دیجیتال (جبرانی ) وحید جوهری مجد کارشناسی ارشد
# کنترل بهینه (اصلی ) محمدتقی حمیدی بهشتی کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 15:00-16:30، هرهفته، سه شنبه ، 15:00-16:30
# کنترل فرآیند های تصادفی (اختیاری ) امین رمضانی دکتری هرهفته، یک شنبه ، 18:00-19:30، هرهفته، سه شنبه ، 18:00-19:30
# کنترل پیش بین (اختیاری ) امین رمضانی کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 16:30-18:00، هرهفته، سه شنبه ، 16:30-18:00
# مباحث ویژه در کنترل (کنترل پیش بین) (اختیاری ) امین رمضانی کارشناسی ارشد
# بهینه سازی محدب (اختیاری ) مهدی سجودی دکتری هرهفته، یک شنبه ، 11:00-12:30، هرهفته، سه شنبه ، 11:00-12:30
# کنترل چند متغیره (اصلی ) حمیدرضا مومنی کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 08:00-09:30، هرهفته، سه شنبه ، 08:00-09:30
# ابزار دقیق پیشرفته (اصلی ) حمیدرضا مومنی کارشناسی ارشد
# ابزار دقیق پیشرفته (اصلی ) حمیدرضا مومنی کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 13:30-15:00، هرهفته، سه شنبه ، 13:30-15:00