زمانبندی کلاس‌ها


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# اصول کنترل مدرن (اختیاری) حميدي بهشتي محمدتقي کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.09 درس(ت): سه شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.09
# كنترل فازي (اختیاری) جوهري مجد وحيد کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 08:00-09:30 درس(ت): سه شنبه 08:00-09:30
# سيستم هاي عيب يابي و كنترل تحمل پذير خطا (اختیاری) رمضاني امين کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.01 درس(ت): سه شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.01
# كنترل تطبيقي (اختیاری) حميدي بهشتي محمدتقي کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 09:30-11:00 مکان: 6.09 درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00 مکان: 6.09
# رياضيات مهندسي پيشرفته (اختیاری) ازگلي سجاد کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 11:00-12:30 درس(ت): سه شنبه 11:00-12:30
# اتوماسيون صنعتي (اختیاری) مومني حميدرضا کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 08:00-09:30 مکان: 701 (اتاق شوراي دانشكده) درس(ت): سه شنبه 08:00-09:30 مکان: 701 (اتاق شوراي دانشكده)
# شناسايي سيستم (اختیاری) مومني حميدرضا کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 15:00-16:30 مکان: 701 (اتاق شوراي دانشكده) درس(ت): سه شنبه 15:00-16:30 مکان: 701 (اتاق شوراي دانشكده)
# كنترل فرآيند پيشرفته (اختیاری) سجودي مهدي کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 13:30-15:00 مکان: 701 (اتاق شوراي دانشكده) درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00 مکان: 701 (اتاق شوراي دانشكده)
# كنترل هوشمند (اختیاری) جوهري مجد وحيد کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.09 درس(ت): سه شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.09
# كنترل مقاوم (اختیاری) ازگلي سجاد کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 13:30-15:00 مکان: 215-1 درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00 مکان: پ 5