تلفن

82883992

دورنگار

82884325

ایمیل

ece@modares.ac.ir

آدرس

تهران، خیابان جلال‌آل‌احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
14115-194