ردیف عنوان گروه آموزشی کارشناس تلفن
1 پردازش سیگنالهای دیجیتال الکترونیک 02182884329
2 سیستم های الکترونیک الکترونیک آذر خزاعی پور 82884328
3 شبیه سازی قطعات و سیستم های اپتوالکترونیک الکترونیک علی شکراله زاده 82883955
4 نانواپتوالکترونیک الکترونیک علی شکراله زاده 82884906
5 مدل سازی و شبیه سازی ادوات الکترونیک آذر خزاعی پور 82884338
6 میکروالکترونیک الکترونیک آذر خزاعی پور 82883506
7 موج میلیمتری و تراهرتز الکترونیک آذر خزاعی پور 82884996
8 نانوحسگرها و آشکارسازها الکترونیک 82884905
9 سیستم های مخابراتی مخابرات آروین سعیدی 82884332
10 پردازش سیگنالهای پزشکی مهندسی پزشکی-بیوالکترونیک 82884331
11 فراصوت مهندسی پزشکی-بیوالکترونیک -
12 برنامه ریزی و بازار در شبکه های قدرت قدرت حمیدرضا گوهریان 82884333
13 امنیت سیستم قدرت قدرت حمیدرضا گوهریان 82884981
14 ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی کنترل 82883509
15 سیستمهای کنترل پیشرفته کنترل 82883509
16 سیستمهای کنترل هوشمند کنترل 82884337
17 کنترل و شبکه های ارتباطی کنترل -
18 سیستمها، علوم زیستی و کنترل کنترل 82884336
19 امنیت شبکه های صنعتی و اینترنت اشیا کنترل 82883509
20 مایکروویو مخابرات آروین سعیدی 82883523
21 مخابرات ماهواره ای مخابرات آروین سعیدی 82884339
22 نوآوری سامانه های ارتباطی سیار مخابرات آروین سعیدی 82885144
23 پردازش تصویر و آنالیز اطلاعات مخابرات آروین سعیدی 82884332
24 آزمایشگاه تحقیقاتی مبدل های الکترونیک-قدرت قدرت حمیدرضا گوهریان 82883982
25 زنجیره قالبی (بلاکچین) معماری سیستم‌های کامپیوتری 82884350
26 سیستم‌های قدرت آینده قدرت حمیدرضا گوهریان 82884978
27 مدیریت سیستم‌های انتقال و توزیع قدرت محمد ابراهیم زارعی 82884346
28 مدیریت سیستم‌های انتقال و توزیع قدرت محمد ابراهیم زارعی 82884980
29 ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯼ اطلاعاتی مخابرات آروین سعیدی 82884353
30 توسعه فناوری آنتن و رادار مخابرات آروین سعیدی 82884380
31 الکترومغناطیس محاسباتی مخابرات آروین سعیدی 82884380
32 شبکه‌های موبایل مخابرات آروین سعیدی 82885144
33 مدل‌سازی و شبیه‌سازی ادوات الکترونیک 82884338
34 مدیریت شبکه‌های انتقال و توزیع قدرت 82884346
35 مدیریت شبکه‌های انتقال و توزیع(پایین) قدرت 82884980
36 معماری کامپیوتر و سیستم‌های قابل اعتماد معماری سیستم‌های کامپیوتری 82883302
37 مدیریت انرژی قدرت 82884334